Original scientific article
Page 1 - 43

PRELIMINARNA SEMANTIČKA ANALIZA HRVATSKOG PRIJEDLOGA U I NJEGOVIH SLAVENSKIH EKVIVALENATA

Ljiljana Šarić
E-mail: Ljiljana.Saric@ilos.uio.no
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4373-9182
Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk (ILOS) Universitetet i Oslo

Jezikoslovlje_1_.07.1-2.001.Saric.pdf [ 0.22 MB - English]
Download article
Downloaded 980 times
Abstract: Predmet je ovoga članka analiza semantičke strukture prijedloga u u okviru kognitivne semantike. Analiza se koncentrira na čimbenike koji uvjetuju i ograničuju uporabu prijedloga u kao jezičnog izraza jednog od osnovnih prostornih odnosa - odnosa sadržanosti - te na razradu osnovnih slikovnih shema povezanih s lokativnim i akuzativnim kontekstima prijedloga u. Razradi nije cilj prikupiti i klasificirati sve tipove konteksta u kojima se analizirani prijedlog može pojaviti, već uputiti na opće tipove prostornih odnosa koje on naznačuje, te smjerove proširenja prijedložnih značenja iz prostorne domene u druge domene. Komparativni dio analize usredotočuje se na elemente koje slavenski jezici dijele u poimanju osnovnih prostornih i iz njih izvedenih odnosa, kao i na one koji ih razlikuju.
Keywords:
prostorni prijedlozi, prijedlog u, sadržanost, slikovne sheme u statičnim i dinamičnim kontekstima,
Article data in other languages: English