Original scientific article
Page 27 - 50

KOMPLIMENTI U INTERAKCIJI GOVORNIKA ENGLESKOG I GOVORNIKA PERZIJSKOG JEZIKA: MEĐUKULTURALNA PERSPEKTIVA

Amin Karimnia
E-mail: aminkarimnia@yahoo.com
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1312-6249
Islamic Azad University Khorasgan Branch, Isfahan

Akbar Afghari
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1312-6249
Islamic Azad University Khorasgan Branch, Isfahan- Sheikhbahaee University, Isfahan

Jezikoslovlje.12.027.Karimnia.pdf [ 0.13 MB - English]
Download article
Downloaded 5492 times
Abstract: Komplimenti privlače pozornost brojnih istraživača (npr. Goffman 1971; Lakoff 1973; Brown and Levinson 1978; Amouzadeh 2001; Golato 2002; Sharifian 2005) i postali su jednim od glavnih predmeta proučavanja u okviru interakcijske sociolingvistike. Do sada su u literaturi ponuđeni brojni modeli učtivosti. U ovoj smo studiji za potrebe komparativne analize primijenili model učtivosti Browna i Levinsona (1978, 1987). Reakcije na komplimente u izvornih govornika perzijskog jezika usporedili smo s onima izvornih govornika američkog engleskog kako bismo utvrdili može li nam takav pristup pružiti dokaz o primjenjivosti univerzalnog modela Browna i Levinsona. Podatke za analizu čini korpus od 50 sati tonskoga zapisa intervjua koji su se prikazivali uživo na perzijskim i engleskim TV kanalima. Rezultati pokazuju da govornici perzijskog i engleskog jezika koriste različite strategije te da kultura pojedinca igra bitnu ulogu u njegovom izvođenju govornih činova. Rezultati također ukazuju na neprimjenjivost Brown-Levinsonova modela na međukulturalne usporedbe.
Keywords:
učtivost, američki engleski, perzijski, međukulturalna proučavanja, reakcije na komplimente,
Article data in other languages: English