Original scientific article
Page 147 - 158

Kosubordinacija u hrvatskome jeziku

Ranko Matasović
E-mail: rmatasov@ffzg.hr
Filozofski fakultet Zagreb

FINAL_jezikoslovlje_23-2-15-26.pdf [ 0.43 MB - Croatian]
Download article
Downloaded 18 times
Abstract:

Osim koordinacije, u kojoj su povezane sintaktičke strukture posve neovisne jedna o drugoj, i subordinacije, u kojoj jedna sintaktička struktura čini konstituentu unutar druge strukture, gramatika uloga i referenci (Role and Reference Grammar) razlikuje i treći tip sintaktičkoga odnosa koji se naziva kosubordinacija (Van Valin 2005: 183‒198). Kod kosubordinacije (engl. cosubordination) jedna sintaktička struktura nije dijelom (konstituentom) druge, ali nije ni posve neovisna o njoj, već mora biti u dosegu nekoga operatora (npr. vida, vremena, načina, negacije, ili ilokucijske snage) sintaktičke strukture s kojom je kosubordinirana. U ovom radu pokazujemo da neke sintaktičke strukture u hrvatskom jeziku zadovoljavaju definiciju kosubordinacije, primjerice rečenice povezane sastavnim veznicima s izostavljenim subjektom i pomoćnim glagolom u futuru i perfektu.

Keywords:
kosubordinacija, hrvatska sintaksa, sastavni veznici, gramatika uloga i referenci,
Article data in other languages: English