Original scientific article
Page 1 - 25

Položaj njemačkog atributivnog genitiva i druga pitanja vezana uz strukturu von + imenska fraza kao zamjenu za genitivni atribut

Alja Lipavic Oštir
E-mail: alja.lipavic@um.si
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5791-9726
Univerza v Mariboru

Jezikoslovlje.15.001.Lipavic_Ostir.pdf [ 0.37 MB - English]
Download article
Downloaded 1181 times
Abstract: Rad pokušava razjasniti ulogu njemačkog prijedložnog atributa von + imenska fraza kao zamjene za genitivni atribut koja proizlazi iz procesa gramatikalizacije. Analiza u obzir uzima paradigmatske i sintagmatske parametre gramatikalizacije (Lehmann 1995) na temelju korpusa tekstova od razdoblja starovisokonjemačkog jezika do 2. polovice 19. stoljeća. Budući da struktura von + imenska fraza predstavlja zamjenu za morfološki genitivni atribut, obje su strukture tijekom svog povijesnog razvoja prošle kroz proces gramatikalizacije. Potpunu sliku o stupnju gramatikalizacije struktura daju rezultati analize prema svim parametrima. Integritet i raspon strukture von + imenska fraza dva su samo djelomično primjenjiva parametra povezana s početkom procesa gramatikalizacije. Prijedložni atribut von + imenska fraza kao zamjena za genitiv ima širi raspon u usporedbi s morfološkim genitivom, što je znak nižeg stupnja gramatikalizacije. Preostala četiri parametra daju u većoj ili manjoj mjeri dosljednu sliku s obzirom na morfološku strukturu ili dijakronijsku komponentu. Od osobite je važnosti usporedba koja prikazuje viši stupanj gramatikalizacije morfološkog genitiva s obzirom na pet parametara. Dijakronijska je komponenta također važna: zamjenski priložni atribut von + imenska fraza nije do te mjere gramatikaliziran kao morfološki genitiv, no tijekom svog razvoja prošao je progresivnu gramatikalizaciju. Iako se razine tog procesa ne mogu definirati kao promjena strukture, mogu se točno opisati. Prvi stupanj predstavlja početak gramatikalizacije, točnije pojavljivanje strukture (starovisokonjemački). U stoljećima koja su uslijedila struktura je ostala relativno postojana i samo je nekoliko faktora ukazivalo na promjenu: spajanje te zauzimanje položaja unutar imenske fraze, pri čemu taj položaj nije u potpunosti fiksiran. Najistaknutije promjene strukture tijekom ovog procesa su distribucija i učestalost. Obje se mogu dovesti u vezu s tekstnom vrstom i jezičnim varijetetom. Analizu korpusa upotpunjuje analiza semantičkih aspekata njemačkog morfološkog genitiva i prijedložnog atributa von + imenska fraza kao zamjene za genitiv.
Keywords:
genitiv, zamjena za genitiv, morfološki genitiv, njemački jezik, gramatikalizacija,
Article data in other languages: English