Original scientific article
Page 181 - 195

Dotjerani do ruba: Sredstva ograđivanja od rečenoga u rumunjskom online medijskom diskursu o migracijama i izbjeglicama

Silvia Florea
E-mail: silvia.florea@ulbsibiu.ro
University of Sibiu

Jezikoslovlje.18.181.Florea.pdf [ 0.65 MB - English]
Download article
Downloaded 951 times
Abstract: Radom se analizira tip i učestalost sredstava ograđivanja od rečenoga koje se koristi u rumunjskom online medijskom diskursu o izbjeglicama i azilantima, oslanjanjem na sadržaje u medijima objavljene između rujna 2015. i ožujka 2016. Uporabom kombinirane metode istraživanja, odnosno kombiniranjem (Prince i sur. 1982), elemenata kritičke analize diskursa i Schroederova (2010) multimedijskoga modela analize usvajanja medijskoga sadržaja, u radu se analizira 232 vijesti (objava vijesti i nizova njima pripadajućih komentara) u osam glavnih rumunjskih internetskih novina na razmeđi kompjuterski-posredovanoga diskursa. Polazeći od postavke da se medijski diskurs proizvodi, temeljni cilj ovoga istraživanja bio je identificirati načine ograđivanja i promotriti njihove pragmatičke funkcije te naknadne implikacije glede kognitivnih reakcija i stavove komentatora. Dobiveni rezultati ukazuju na činjenicu da komentatori koriste više sredstava ograđivanja nego novinari i to čine u različite svrhe. Dok novinari kane povećati kredibilitet predstavljenih vijesti, komentatori se koriste ograđivanjem da bi izbjegli obvezati se na djelovanje i donošenje odluka.
Keywords:
ograđivanje, sredstva ograđivanja od rečenoga, medijski diskurs, migracije, učestalost,
Article data in other languages: English