Original scientific article
Page 1 - 31

Semantička mreža konstrukcije BANTA u varijanti gambijskog jezika Mandinka s područja Basse

Alexander Andrason
E-mail: aleksand@hi.is
Stellenbosch University

Jezikoslovlje.14.001.Andrason.pdf [ 0.39 MB - English]
Download article
Downloaded 823 times
Abstract: Ovaj rad predstavlja kognitivnolingvistički opis i objašnjenje semantičkog potencijala konstrukcije Banta u regionalnoj varijanti jezika Madinka s područja Basse (konstrukcija predstavlja glagolski gram koji se sastoji od pomoćnog glagola banta – nastalog iz glagola baŋ ‘završiti’, u odgovarajućem vremensko-vidskom obliku – i osnove leksičkog glagola). Dokazi upućuju na širok raspon upotreba ove konstrukcije, koje se oslanjaju na dvije semantičke domene. Jedna od njih uključuje vrijednosti u dimenzijama rela-tivno vrijeme-vid-vrijeme, kao na primjer prava rezultativnost, složeno sadašnje vrijeme, svršeno prošlo vrijeme, jednostavno prošlo vrijeme, pluskvamperfekt, rezultativno-stativno sadašnje i prošlo vrijeme, stativno sadašnje i prošlo vrijeme, jednostavno sadašnje vrijeme i nesvršeno prošlo vrijeme. Druga se semantička domena sastoji od sljedećih elemenata modalnosti: evidencijalnost, inferencijalnost i epis-temičnost. U svim konkretnim primjerima konstrukcija BANTA objedinjuje po jednu semantičku kompo-nentu iz svake skupine. Nadalje, autor pokazuje da se svi navedeni smislovi mogu objediniti u seman-tičku mrežu i povezati u semantički niz primjenom tipološki vjerodostojnih evolucijskih scenarija tipičnih za rezultativne konstrukcije - kao što je sama konstrukcija BANTA. S obzirom na to, značenje ovog grama (tj. njegova cjelokupna polisemna struktura) prikazano je kao mreža međusobno povezanih vri-jednosti. Ta veza, koja je dijakronijska i konceptualna, predstavlja podudarnosti između vrijednosti kon-strukcije BANTA i stadija triju razvojnih procesa, pri čemu nemodalne vrijednosti odgovaraju fazama na razvojnom putu rezultativnosti, bilo anteriornog ili simultanog tipa, dok modalni smislovi odražavaju raz-vojni put evidencijalnosti.
Keywords:
varijanta jezika Mandinka s područja Basse, konstrukcija, rezultativnost, evidencijalnost, gramatikalizacija,
Article data in other languages: English