Original scientific article
Page 87 - 101

Semantičke funkcije subjekta, teorija prototipova i metonimija

Gabrijela Buljan
E-mail: gbuljan@ffos.hr
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6197-1829
Filozofski fakultet Sveučilišta u Osijeku

Dubravko Kučanda
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6197-1829
Faculty of Philosophy, University of Osijek

Jezikoslovlje_1_.05.1-2.087.Buljan_Kucanda.pdf [ 0.18 MB - Croatian]
Download article
Downloaded 1277 times
Abstract: U radu se raspravlja o preslikavanju semantičkih uloga na gramatičku relaciju subjekta u svjetlu nekih spoznaja funkcionalne i kognitivne lingvistike. Autori pokazuju da je broj sintaktičkih procesa kojima je podložan subjekt to manji što se subjekt kao sintaktička kategorija udaljuje od semantičkog prototipa subjekta koji istovremeno kodira i semantičku makroulogu actora i pragmatičku ulogu topica. U radu se iznose i argumenti da mogućnost preslikavanja neke semantičke uloge na gramatičku relaciju subjekta u načelu ne ovisi o samoj semantičkoj ulozi nego o mogućnosti njezinog metonimijskog preslikavanja na gramatičku relaciju subjekta pri čemu su neka metonimijska preslikavanja iste semantičke uloge prihvatljivija od drugih metonimijskih preslikavanja.
Keywords:
subjekt, semantičke uloge, teorija prototipova, metonimija,
Article data in other languages: English