Original scientific article
Page 161 - 195

Semiotički aspekti u analizi reklamnih poruka za automobile

Ivana Jozić
E-mail: ijozic@ffos.hr
Sveučilište u Osijeku

Jezikoslovlje.14.161.Jozic.pdf [ 0.68 MB - Croatian]
Download article
Downloaded 3767 times
Abstract: Članak se bavi istraživanjem spoja teksta i slike u reklamnim porukama za automobile. Osobita se po-zornost poklanja semiotičkome tumačenju slika kao neovisnoga sustava, njegovim pravilima i poseb-nostima. Kontrastivno se analiziraju tekst i slika, te se istražuje kako oba dijela reklamnog iskaza ostva-ruju informativnu, apelativnu i persuazivnu funkciju. Tezu o suovisnosti teksta i slika u reklamama kao uporabnim tekstovima potkrepljuje i činjenica da oba sustava svoje puno značenje postižu tek u interak-ciji u komunikacijskome procesu, koji, premda jednosmjeran, neizostavno uključuje i vlastitu interpretaci-ju recipijenata.
Keywords:
semiotika, slika, tekst, reklamna poruka,
Article data in other languages: English