Original scientific article
Page 757 - 783

Imenski član u slovenskom jeziku: Varijante, upotreba i nastanak

Alja Lipavic Oštir
E-mail: alja.lipavic@uni-mb.si
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5791-9726
Sveučilište u Mariboru

Mihaela Koletnik
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5791-9726
Sveučilište u Mariboru

Jezikoslovlje13.757.Lipavic_Ostir_-_Koletnik.pdf [ 0.19 MB - German]
Download article
Downloaded 1027 times
Abstract: Rad pokušava odgovoriti na pitanje mogu li se varijante imenskog člana u pograničnim nar-ječjima slovenskog jezika uz granicu sa Austrijom te u drugim narječjima slovenskog jezika smatrati rezultatom jezičnih kontakata između njemačkog i slovenskog jezika. Uspoređuju se ostali oblici imenskih članova u nekoliko drugih slavenskih jezika, a nakon teoretskog dijela, koji daje usporedbu funkcija članova u slovenskim narječjima i u njemačkom jeziku, slijedi analiza jezičnog materijala na narječju. Bavljenje ovom temom otvara nova područja za dal-jnja istraživanja.
Keywords:
članovi, slovenski jezik, narječje, njemački jezik, jezični kontakt,
Article data in other languages: German