Original scientific article
Page 577 - 598

Odnos između kompleksnosti struktura i jezičnoga znanja stranoga jezika

Vildana Dubravac
E-mail: mujcic.vildana@yahoo.com
Sveučilište u Zenici

Višnja Pavičić Takač
Filozofski fakultet u Osijeku

Jezikoslovlje.14.577.Dubravac_-_Pavicic_Takac.pdf [ 0.32 MB - English]
Download article
Downloaded 728 times
Abstract: Ovaj članak izvješćuje o istraživanju uloge kompleksnosti jezičnih struktura u razvoju eksplicitnoga i implicitnoga znanja stranoga jezika. S obzirom na nalaze ranijih istraživanja da različita obilježja struktura predstavljaju važan čimbenik pri razvoju eksplicitnoga i implicitnoga znanja, kompleksnost ciljnih struktura u ovom je istraživanju različita. Implicitno je znanje mjereno usmenim testom imitacije, a eksplicitno vremenski neograničenim testom prosudbe gramatičke točnosti rečenica i testom metalingvističkoga znanja. Istraživanje je provedeno na uzorku od 206 ispitanika, bosanskih učenika engleskoga kao stranoga jezika. Sto ispitanika jesu učenici koji završavaju osnovnu školu (starosti 14-15 godina), a 106 učenici koji završavaju srednju školu (18-19 godina). Rezultati pokazuju da razina eksplicitnoga i implicitnoga znanja varira ovisno o kompleksnosti ciljnih struktura. Međutim rezultati također pokazuju da, ovisno o tome analizira li se razvoj eksplicitnoga ili implicitnoga znanja, postoje razlike u težini struktura. Strukture koje su jednostavne u smislu razvoja eksplicitnoga znanja mogu biti teške za razvoj implicitnoga znanja i obrnuto.
Keywords:
strani jezik, eksplicitno znanje, implicitno znanje, jednostavne strukture, kompleksne strukture,
Article data in other languages: English