Original scientific article
Page 645 - 666

Vrste višejezičnosti u transilvanijskom školskom kontekstu

Zsuzsanna Dégi
E-mail: zsiged@yahoo.com
Sapientia University, Miercurea-Ciuc

Jezikoslovlje.13.645.Degi.pdf [ 0.28 MB - English]
Download article
Downloaded 7968 times
Abstract: Istraživanja višejezičnosti su brojna i sve više zaokupljaju pozornost lingvista, političara, so-ciologa i psihologa. Unatoč širenju višejezičnosti, znanstvena istraživanja istočnoeuropskog višejezičnog konteksta počela su se razvijati tek u novije vrijeme. Ovo istraživanje ima za cilj ponuditi uvid u specifičan višejezični kontekst: situaciju u transil-vanijskoj autohtonoj manjini. U radu se kreće od istraživanja pojma višejezičnost i njegovog odnosa prema istraživanjima bilingvizma. Nadalje, razmatraju se definicije i laičko poimanje ovog pojma. U istraživanju se naglašavaju tri glavna pitanja koja se tiču višejezičnosti: a) na koji način učenici stranih jezika poimaju višejezičnost; b) koji su stavovi dionika u obra-zovanju (nastavnika i ravnatelja) o višejezičnosti; i na kraju c) koju vrstu višejezičnosti pro-moviraju škole? Kako bi odgovorili na ta pitanja provedeno je istraživanje transilvanijskog školskog kontek-sta. Intervjuirani su studenti, nastavnici i ravnatelji šest srednjih škola. Intervjui su pokazali da je preferirani oblik “elitna višejezičnost”, koja se izjednačava s učenjem ili poznavanjem engleskog jezika. Međutim, prema različitim ciljevima vezanim uz buduću karijeru učenika, navedeno je nekoliko vidova višejezičnosti. Oni učenici koji žele ostati u matičnoj zemlji i ra-diti u administraciji moći će se zadovoljiti poznavanjem materinskog jezika i većinskog jezika.
Keywords:
višejezičnost, mađarska manjina, školski kontekst, poučavanje stranog jezika,
Article data in other languages: English