Original scientific article
Page 785 - 806

Razmišljanja o mentalnom leksikonu u nastavi njemačkog kao stranog jezika, ili kako je Oktoberfest postao Festival u listopadu

Mateja Žavski-Bahč
E-mail: mateja.zavski-bahc@guest.arnes.si
Sveučilište u Mariboru

Jezikoslovlje13.785.Zavski-Bahc.pdf [ 0.19 MB - German]
Download article
Downloaded 1601 times
Abstract: Ovaj se rad bavi procesiranjem jezičnog materijala, osobito posebnostima učenja stranog jezika na leksičko-semantičkoj razini kod mladih odraslih osoba na temelju jezičnog para slovenski (materinski jezik) – njemački (strani jezik). U radu se istovremeno ističu sličnosti i razlike između prirodnog usvajanja jezika i vođenog učenja stranog jezika. Posebna se pažnja pridaje analiziranim podacima dobivenim od učenika s općim poteškoćama pri učenju. Nakon kratkog uvoda u temu slijedi pregled teoretske osnove na kojoj se temelji istraživanje predstavljeno u radu. Slijede opis istraživačke metodologije, prikaz rezultata istraživanja i nji-hova interpretacija. Zaključci ukazuju na to da se problemi pri učenju moraju svrstati u ona istraživačka područja kojima i jezikoslovlje u budućnosti treba pridati znatno više pažnje nego je to slučaj danas.
Keywords:
mentalni leksikon, kognitivna semantika, teorija prirodnosti, poteškoće pri učenju, nastava njemačkog kao stranog jezika,
Article data in other languages: German