Original scientific article
Page 341 - 363

Odspajanje analitičkih komparativa

Karen De Clercq
E-mail: karen.declercq@ugent.be
FWO-Ghent University

Guido Vanden Wyngaerd
KU Leuven

1_2018_19.3_341_De_Clercq_and_Wyngaerd_Unmerging_analytic_comparatives_FINAL.pdf [ 0.55 MB - English]
Download article
Downloaded 431 times
Abstract: U radu istražujemo unutarnju strukturu engleskog analitičkog komparativnog obilježivača more ‘više’ te iznosimo tvrdnju da ona iskazuje gotovo sve značajke stupnjevanog pridjeva. Kad se taj obilježivač spoji s pridjevom u pozitivu, dolazi do rekurzije ili preklapanja u obilježjima, pri čemu more umnaža određena obilježja koja su već sadržana u pridjevu koji modificira. Tvrdimo da takva vrsta preklapanja ne smije biti dopuštena iz načelnih razloga te predstavljamo empirijski argument u prilog takvu ograničenju. Naš se argument temelji na poopćenju, prema kojemu komparativni obilježivači koji se pojavljuju lijevo od pridjevnog korijena nisu kompatibilni sa supletivizmom. Ukazujemo na mogućnost da spomenuto poopćenje proizlazi iz ograničenja preklapajućih derivacija. Da bi se postigle nepreklapajuće derivacije, operacija odspoji uklanja prethodno stvorenu strukturu.
Keywords:
nanosintaksa, komparativ, supletivizam, uklanjanje strukture.,
Article data in other languages: English