Original scientific article
Page 117 - 133

Upravljana neobrojčena kvantifikacija

Ana Kovačević
E-mail: ana.kovacevic@stin.hr
Staroslavenski institut u Zagrebu

Jezikoslovlje.17.117.Kovacevic.pdf [ 0.34 MB - Croatian]
Download article
Downloaded 520 times
Abstract: Upravljana neobrojčena kvantifikacija obuhvaća imenske kvantifikacijske skupine u kojima priložni ili imenički kvantifikator upravlja (regira) dopunom u genitivu: vele blaga, čest' ribi pečeni. U radu su predstavljene osnovne semantičke i sintaktičke karakteristike toga tipa kvantifikacijskih skupina: vrsta i broj sastavnica kvantifikacijske skupine, red sastavnica, genitiv količine, sročnost s predikatom, sročnost sa sljedećim predikatom te sročnost s anaforičkim riječima. Izdvojene su i neke dijakronijske zanimljivosti neobrojčenih kvantifikacija. Analiza sročnosti imenske skupine i ostalih dijelova rečenice pokazuje da obje sastavnice kvantifikacijske skupine, kvantifikator i dopuna, mogu biti referentan član skupine, odnosno kontrolori sročnosti. Rad se temelji na analizi korpusa hrvatskoglagoljskih tekstova crkvenoslavenskoga razdoblja.
Keywords:
neobrojčene kvantifikacijske imenske skupine, upravljanje, sročnost, hrvatski crkvenoslavenski,
Article data in other languages: English