Original scientific article
Page 5 - 36

Zapažanja o hrvatskim adverbijalima položaja u vremenu

Mia Batinić Angster
E-mail: mbatinic@unizd.hr
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9470-2326
Odjel za lingvistiku, Sveučilište u Zadru

Marco Angster
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8295-7866
Odjel za lingvistiku, Sveučilište u Zadru
Abstract: Vremenski adverbijali heterogena su skupina izraza čija je distribucija i funkcija nalik onima leksičke kategorije priloga, a kojima se izražavaju različiti aspekti kognitivne kategorije vremena. Pola...

Original scientific article
Page 583 - 601

Organizacija pripovjednoga diskursa: anafora i kohezija u dječjem pripovijedanju

Ivana Trtanj
E-mail: itrtanj@foozos.hr
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4700-8443
Abstract: U ovom se radu opisuje razvoj dječje pripovjedne sposobnosti i to kroz analizu uporabu anafore u funkciji stvaranja kohezivnoga diskursa. Istraživačka su pitanja usredotočena na to jesu li zamjenice i...