Original scientific article
Page 809 - 839

Anglizmi i hrvatsko računalno nazivlje kroz prizmu jezičnoga konflikta i jezične ideologije

Sanja Škifić
E-mail: sskific@unizd.hr
Sveučilište u Zadru

Emilija Mustapić
Sveučilište u Zadru
Abstract: S obzirom na ubrzani razvoj računalne tehnologije, učestalost i oblik anglizama na području računalnoga nazivlja neiscrpan su predmet jezikoslovnih rasprava. Cilj je ovoga rada utvrditi eventualno pos...

Original scientific article
Page 487 - 499

Intended communicative effects of using borrowed English vocabulary from the point of view of the addressor: Corpus-based pragmatic analysis of a magazine column

Aleksandar Kavgić
E-mail: kavgic@ff.uns.ac.rs
Sveučilište u Novom Sadu
Abstract: This paper presents the findings of a small-scale, pilot, corpus-based research conducted on a corpus of 36 Ja, igrač! (‘I, Gamer!’) columns from the magazine Svet kompjutera (Computer World), publish...