Original scientific article
Page 519 - 556

Leksikografska obrada glagola, glagolskih kolokacija i sintagmi u dvojezičnim tehničkim rječnicima

Josip Luzer
E-mail: luzer@pfri.hr
Sveučilište u Rijeci

Sandra Tominac Coslovich
Sveučilište u Rijeci
Abstract: Rad naglašava važnost sustavne i jedinstvene obrade glagola te uključivanja frazalnih glagola, glagolskih kolokacija i sintagmi u dvojezične stručne rječnike analizirajući 9 dvojezičnih tehničkih rječ...

Original scientific article
Page 67 - 111

Strateško konstruiranje značenja engleskih fraznih glagola

Renata Geld
E-mail: rgeld@ffzg.hr
Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Abstract: Cilj je ovoga rada iznijeti i opisati rezultate istraživanja strateške konceptualizacije kod 120 ispitanika kojima je drugi jezik engleski te pokazati koliko su kognitivne strategije u procesu učenja ...

Original scientific article
Page 149 - 168

English aspectual particles are of two types

Milada Walková
E-mail: mwalkova@yahoo.com
Technical University of Košice
Abstract: The paper presents a corpus-based study of English aspectual particle verbs. The standard view (Brinton 1985) is that particles mark telicity; a more recent account argues that particles are comparati...