Original scientific article
Page 37 - 76

Agentivnost subjekta u konstrukcijama s osjetilnim glagolima vida i sluha

Helena Burić
E-mail: hburic@ffst.hr
Filozofski fakultet Split
Abstract: U ovome radu analizira se semantička uloga subjekta u konstrukcijama s osjetilnim glagolima iz kognitivnogramatičke perspektive, a prije svega njegova agentivnost. Naime temeljna kategorizacija osjeti...

Original scientific article
Page 5 - 25

Jedan mogući teorijski model pristupa analizi jezičnoga posuđivanja

Branimir Belaj
E-mail: branimir.belaj@os.t-com.hr
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-2334-9673
Filozofski fakultet Sveučilišta u Osijeku

Goran Tanacković Faletar
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-2334-9673
Faculty of Philosophy, University of Osijek
Abstract: Ovaj se članak bavi analizom procesa jezičnoga posuđivanja i prilagodbe stranih riječi pravilima koja djeluju unutar sustava hrvatskoga jezika. Sam proces analizira se na primjerima posuđivanja iz eng...