Original scientific article
Page 95 - 106

Čega se vrag boji i od čega bježi? O dvama frazemima hrvatskoga i ruskog jezika

Željka Fink
E-mail: zfink@ffzg.hr
Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Jezikoslovlje_1_.06.1.095.Fink.pdf [ 0.2 MB - Croatian]
Download article
Downloaded 1073 times
Abstract: U članku se analiziraju dva hrvatska i ruska poredbena frazema jednake strukture i značenja: bježati od koga, od čega kao vrag od tamjana te bojati se koga, čega kao vrag tamjana. Promatra se njihova uključenost u različite kontekste pri čemu se osobita pažnja posvećuje upotrebi u odnosu na živo i neživo. Sljedeći se element analize tiče mogućeg variranja komponente vrag i njezine gramatičke promjene. U daljnjem se dijelu članka daju ekvivalenti navedenih frazema na još sedam slavenskih jezika i ispituje se eventualno postojanje i nekih drugih, rječnički neregistriranih, frazemskih oblika (po uzoru na ostale slavenske jezike) u hrvatskom i ruskom jeziku.
Keywords:
frazeologija, poredbeni frazemi, kontrastivna analiza, collocations, varijantnost idioma,
Article data in other languages: English