Original scientific article
Page 141 - 152

HRVATSKI HUMOR: PROBLEMATIKA RAČUNALNE MORFOLOŠKE ANALIZE FLEKSIJSKIH JEZIKA

Melita Aleksa
E-mail: maleksa@ffos.hr
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8312-5049
Filozofski fakultet Sveučilišta u Osijeku

Jezikoslovlje_1_.07.1-2.141.Aleksa.pdf [ 0.12 MB - German]
Download article
Downloaded 766 times
Abstract: U radu se progovara o problematici automatske morfološke analize hrvatskoga i njemačkoga jezika, kao i o lingvističkim pitanjima koja su se pojavila prilikom prilagodbe već postojećeg morfološkoga analizatora (nazvanog HUMOR) sustavu hrvatskoga i njemačkoga jezika. U radu se ne predstavlja teoretski način rada samoga programa, već se naglasak stavlja na lingvistička pitanja koja su se pojavila prilikom provođenja projekta automatske morfološke analize fleksijskih jezika. Opisani problemi obuhvaćaju pitanja sastavljanja leksičke baze programa, jezične politike i dileme glede stručne literature.
Keywords:
HUMOR, parser, jezična politika, povijest jezika, deklinacijska i konjugacijska paradigma, leksička baza, hrvatski jezični korpus,
Article data in other languages: German