Book review
Page 146 - 151

Irena Zovko Dinković: Negacija u jeziku. Kontrastivna analiza negacije u engleskome i hrvatskome jeziku

Lidija Šaravanja
Sveučilište u Osijeku

Jezikoslovlje.15.146.Saravanja.pdf [ 0.24 MB - Croatian]
Download article
Downloaded 929 times
Abstract:
Keywords: