Original scientific article
Page 107 - 121

NEKE JEZIČNE OSOBITOSTI DVAJU "SLAVONSKIH" MOLITVENIKA IZ 19. STOLJEĆA

Vlasta Rišner
Filozofski fakultet Sveučilišta u Osijeku

Jezikoslovlje_1_.01.107.Risner.pdf [ 0.26 MB - Croatian]
Download article
Downloaded 772 times
Abstract: U članku se opisuje odnos nekih jezičnih sastavnica četiriju molitvenika na različite načine vezanih uz Požegu - uz Slavoniju. Ispituje se utjecaj jezika Kanižlićevih molitvenika Primoguchi i sardce nadvladajuchi uzroci (1760.) i Bogolyubnost molitvena (III. izd., 1813.) na jezik dvaju molitvenika, prvoga s početka 19. stoljeća (Antun Nagy, Molitvena knyiga Klyucs nebeskoga nazvana, 1813.) i drugoga iz druge polovice istoga stoljeća (Vinko Basile, Važni uzroci, 1864.). Temeljem opisa navezaka, zanaglasnice ju, glagolske rekcije, prijedložnih padežnih izraza i frazema, pokazuje se Nagyevo nasljedovanje Kanižlićeva jezičnoga obrasca, dok je Basileova prerada uz stariji, Kanižlićev, molitvenik vezana sadržajno. Jezični se utjecaji mogu pronaći u glagolskoj rekciji i frazemima, dok se ostalim obilježjima - primjerice navescima i nesinkretiziranim padežnim oblicima, jezik Basileova molitvenika vezuje uz jezik pisaca zagrebačke filološke škole.
Keywords:
Article data in other languages: English