Original scientific article
Page 59 - 68

Prijedložni subjekti kao komplementi pridjevskih predikata

Dubravko Kučanda
Filozofski fakultet, Sveučilište u Osijeku
Abstract: U članku se raspravlja o komplementima pridjevskih predikata uvedenih pomoću prijedloga for i of. U literaturi je uobičajena praksa da se za prijedložni izraz s for kaže kako uvodi subjekt infinitiva ...

Original scientific article
Page 337 - 359

Engleski koordinacijski veznik both…and u akademskom (sociološkom) diskursu i njegovi hrvatski ekvivalenti

Dubravka Kuna
E-mail: dkuna@ffos.hr
Filozofski fakultet Osijek

Ljiljana Šarić
Sveučilište u Oslu
Abstract: U engleskom su jeziku koordinacijski veznici (both…and,  either…or, neither…nor i dr.) češći u pisanom nego u razgovornom diskursu, a osobito su uobičajeni u pisanom akademskom diskursu kojem osigurav...