Original scientific article
Page 227 - 252

Pogrješke ili promjene – ovladanost odabranim hrvatskim morfosintaktičkim sadržajima učenika završnoga razreda osnovne škole

Zrinka Jelaska
E-mail: zjelaska@ffzg.hr
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6189-2485
Sveučilište u Zagrebu

Vesna Bjedov
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6189-2485
University of Zagreb
Abstract: Govornici hrvatskoga jezika razlikuju se u proizvodnji pojedinih riječi ili gramatičkih kategorija u svojemu idiomu u odnosu na hrvatski standardni jezik. U ovomu će se radu istražiti kako učenici na ...

Original scientific article
Page 103 - 121

Strategije učenja vokabulara u hrvatskome kao inome jeziku

Mihaela Tabak
E-mail: mihaela.jakovac@gmail.com
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5341-7844
Fakultet prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu

Antonia Ordulj
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5341-7844
Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Croaticum – Centar za hrvatski kao drugi i strani jezik
Abstract: Proces ovladavanja inim jezikom podložan je brojnim utjecajima (materinski jezik, urođena gramatika, spoznajni razvoj). Strategije učenja jezika, pored motivacije i jezične nadarenosti, među važnijim ...

Original scientific article
Page 69 - 102

Sociolingvističko istraživanje hrvatskoga pravopisa: društveni stavovi o eksplicitnoj normi

Veno Volenec
E-mail: vvolenec@ffzg.hr
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4589-877X
Sveučilište u Zagrebu
Abstract: U radu se unutar teorijskoga okvira suvremene sociolingvistike i kroatističke standardologije istražuju stavovi društva prema hrvatskome pravopisu. Posebno se ispituje odnos između ek-splicitne (kodif...

Original scientific article
Page 429 - 451

Croatian non-standard invariant relativizers in European perspective

Jurica Polančec
E-mail: jpolance@ffzg.hr
University of Zagreb

Ana Mihaljević
University of Zagreb
Abstract: In this paper, the authors analyze Croatian invariant relativizers (InvRels) in European perspective, with emphasis on InvRels employed in non-standard Croatian. The paper is roughly divided in two pa...

Original scientific article
Page 413 - 427

Korelativna uporaba pokaznih zamjenica u hrvatskome crkvenoslavenskom jeziku

Milan Mihaljević
E-mail: mihalj@stin.hr
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3702-2388
Staroslavenski institut u Zagrebu
Abstract: Zamjenice onь, ovь, sa i ta rabe se pronominalno, kao glave imenske skupine, ili prenominalno, kao modifikatori imenice. Osim uz imenice, mogu biti uporabljene i uz rečenice. Tada zamjenica može biti ...

State-of-the-art article
Page 7 - 25

Hrvatski naglasni sustav između deskriptivnoga i preskriptivnoga pristupa

Domagoj Vidović
E-mail: dvidovic@ihjj.hr
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1000-0237
Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje
Abstract: U radu se opisuju različiti sustavi naglašivanja s osobitim osvrtom na Školski rječnik hrvatskoga jezika i Hrvatski mrežni rječnik (Mrežnik). Posebno se problematiziraju četiri teme: 1) odnos priručni...

Original scientific article
Page 395 - 417

What can language biographies reveal about multilingualism in the Habsburg monarchy? A case study on the members of the Illyrian movement

Kristian Novak
E-mail: knovak2@ffri.hr
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-2609-6368
University of Rijeka
Abstract: The reconstruction of language biographies of the Illyrian movement members was based on their available, published or unpublished, texts written in all of the idioms they were using (Croatian dialect...