Uvodnik
Str. 5 - 17

Semantička i gramatička svojstva prefiksa o-/ob- u slovenskim glagolima za izražavanje emocija

Ljiljana Šarić
University of Oslo

Jezikoslovlje.13.1.003.Saric.pdf [ 0.11 MB - Engleski]
Preuzmi članak
Preuzeto 1386 puta
Sažetak: U ovom se radu analizira način na koji prefiks o-/ob- odražava prostornu sliku događaja koji opisuju emocije u slovenskom jeziku. Pretpostavka je da prefiksi zajedno s glagolima koji referiraju na emocije tvore konstrukcije. Pokazuje se da se na prostornoj konceptualizaciji te-meljeno metaforično značenje prefiksa u glagolima za izražavanje emocija isprepleće s vre-menskim značenjem prefiksa (npr. inhoativnim, rezultativnim, te faktitivnim). Dakle, prefiks „surađuje“ sa značenjem glagola u smislu prostorne i vremenske konceptualizacije emoci-jskog događaja. Primjeri slovenskih glagola za izražavanje emocija koji sadržavaju o-/ob- analiziraju se u kontekstu cijele rečenice, tj. imenica koje funkcioniraju kao trajektor i land-mark tih glagola.
Ključne riječi:
slovenski prefiks o-/ob-, glagoli za emocije, morfosintaktička analiza emocijskih događaja, prostorna utemeljenost izraza za emocije, kulturna teorija emocija,
Podaci na drugim jezicima: Engleski