Informacije za potencijalne goste urednike

Jezikoslovlje prima prijedloge posebnih tematskih brojeva koje bi pripremili gosti-urednici. Prije podnošenja takvih prijedloga, potencijalni gosti-urednici trebaju se upoznati sa sljedećim informacijama.

1. Sukladnost teme posebnog broja s ciljevima i tematskim okvirom Jezikoslovlja

Jezikoslovlje će razmatrati samo one prijedloge posebnih brojeva koji su sukladni s ciljevima i tematskim okvirom Jezikoslovlja. U obzir, dakle, dolaze posebni brojevi u kojima bi bili okupljeni radovi koji se bave jezikoslovnim temama iz perspektive suvremenih jezikoslovnih teorija i metodologija, a prilozi iz susjednih disciplina bili bi uvršteni samo ukoliko se dotičnim istraživanjima donose novi dokazi u prilog ili protiv teza i/ili teorija iz okvira jezikoslovnih rasprava u dotičnom području.

2. Tematska usklađenost priloga

Prilozi uvršteni u tematski broj trebaju u velikoj mjeri biti usklađeni. To ne znači da autori svih priloga moraju slijediti isti teorijski okvir ili primijeniti istu metodologiju, već da svi prilozi kumulativno moraju dati cjelovit i temeljit uvid i raspravu o temi posebnog priloga te tako pridonijeti razvoju spoznaja u dotičnom području. Odgovornost za ostvarenje toga cilja snosi gost-urednik.

3. Podnošenje prijedloga tematskog broja

Prijedlozi posebnih tematskih brojeva podnose se uredništvu Jezikoslovlja elektroničkim putem na adresu jezikoslovlje@ffos.hr.

Svaki prijedlog mora sadržavati sljedeće informacije:

 1. glavna tema posebnog broja;
 2. relevantnost teme;
 3. poticaj za predlaganje posebnog broja;
 4. poseban doprinos tematskog broja s obzirom na postojeću literaturu u području istraživanja;
 5. sljedeće informacije o svakom od planiranih pojedinačnih priloga:
  1. ime i institucija autora,
  2. naslov priloga,
  3. sažetak rada duljine 250‒300 riječi;
 6. okvirni datum(i) do kojeg/kojih gost-urednik očekuje imati:
  1. konačan popis autora zainteresiranih za prijavu priloga,
  2. konačan popis zaprimljenih priloga koji će se uputiti u recenzijski postupak.


Tematski broj sadrži izvorne znanstvene rasprave (a može uključivati i pregledne članke) i uvodnik u kojemu gost-urednik treba obrazložiti, odnosno kontekstualizirati temu posebnog broja i dati kratak sažetak svakog priloga. Broj uvrštenih priloga u pravilu je između osam i deset, no moguće je objaviti i više članaka ukoliko se radi o radovima visoke kvalitete. U slučaju da se prihvati manji broj radova od uobičajenog, ti će radovi biti objavljeni kao posebna sekcija unutar redovnog broja. Gost-urednik može ponuditi i vlastiti prilog za objavu u tematskom broju/sekciji pod uvjetima definiranim u točki 5.2. Svaki prilog treba se uklopiti u propisana prostorna ograničenja.

4. Ocjena prijedloga

Uredništvo Jezikoslovlja ocjenjuje prihvatljivost prijedloga tematskih brojeva na temelju elemenata ocjene navedenih u stavkama 1–6 točke 3. No, potencijalni gosti-urednici moraju imati na umu i činjenicu da, neovisno o valjanosti i kvaliteti njihovih prijedloga, uredništvo časopisa mora istovremeno skrbiti i o dinamici obrade i izlaženja redovnih brojeva časopisa, zbog čega su moguće prilagodbe u planiranoj dinamici obrade i objave tematskog broja. Uredništvo Jezikoslovlja obavijestit će potencijalnog gosta-urednika o svojoj ocjeni prijedloga tematskog broja u razumnom roku. U slučaju prihvaćanja prijedloga, gost-urednik dužan je definirati konkretniji plan i vremenski raspored aktivnosti u svim fazama pripreme publikacije.

5. Odgovornosti gosta-urednika

Gosti-urednici moraju poduzeti sve radnje koje su im na raspolaganju kako bi osigurali visoke standarde kvalitete u svim fazama obrade pojedinih priloga i u konačnom proizvodu, tj. prilozima prihvaćenim za objavu. Gost-urednik, autori i recenzenti priloga za posebne tematske brojeve podliježu istim obvezama koje se odnose na uredništvo, autore i recenzente priloga za redovne brojeve časopisa. Uz to, gost-urednik ima i druge obveze navedene u točkama 5.1. do 5.4.

Iznimno je važno da gosti-urednici predvide dovoljno vremena u planiranju različitih faza pripreme tematskog broja. Ponajprije je nužno predvidjeti dovoljno vremena za prve recenzije, autorske revizije rukopisa prema primjedbama recenzenata, za oblikovanje prihvaćenih priloga te njihovo usklađivanje prema obrascu za tisak.

5.1. Obveze obavještavanja

Gosti-urednici dužni su redovito obavještavati uredništvo Jezikoslovlja o tijeku postupaka u pripremi tematskog broja, tj. moraju dostavljati uredništvu Jezikoslovlja sljedeće informacije:

Faza 1: prijava priloga

 1. početak i kraj roka za prijavu rukopisa;
 2. konačan popis zaprimljenih priloga koji će se uputiti u recenzijski postupak; potrebno je navesti naziv svakog priloga, ime i instituciju svakog autora;


Faza 2: dvostruko anonimna recenzija priloga koji se upućuju u recenzijski postupak (vidi točku 5.2.)

 1. prije upućivanja rukopisa recenzentima, gosti-urednici dužni su popis predviđenih recenzenata najprije poslati uredništvu Jezikoslovlja na odobrenje. U tom popisu moraju biti navedena imena i institucije svih predviđenih recenzenata. Jezikoslovlje zadržava pravo predložiti alternativne recenzente (npr. ukoliko je planirani recenzent netom prije tematskog broja već recenzirao rad za časopis, ili se ne može angažirati iz drugih opravdanih razloga, itd.) ;
 2. predviđen završetak prvog kruga recenzijskog postupka za sve priloge;
 3. ishod prvog kruga recenzijskog postupka za svaki prilog (preporuku svakog recenzenta o (ne)prihvaćanju priloga) kao i ukupan broj priloga preporučenih za objavljivanje, neobjavljivanje ili objavljivanje uz uvjet unošenja preinaka;
 4. rok do kojega autori moraju predati preinačene rukopise (u slučaju prihvaćanja pod uvjetom preinaka);
 5. po okončanju druge faze recenzijskog postupka (ocjene kvalitete preinaka koju donosi ili sam gost-urednik i/ili izvorni recenzenti priloga), popis priloga koje gost-urednik predlaže uredništvu Jezikoslovlja za objavu u posebnom tematskom broju (vidi točku 5.2.);

 

Faza 3: priprema prihvaćenih priloga za tisak

 1. za priloge koji su temeljem zajedničke odluke gosta-urednika i uredništva Jezikoslovlja prihvaćeni za objavu u posebnom tematskom broju (vidi točku 5.2.), rok do kojega će autori izvršiti posljednje prilagodbe prihvaćenog rukopisa uputama za oblikovanje, a gost-urednik prilagoditi konačne autorske verzije rada posebnom obrascu za tisak (tzv. publication template);
 2. završetak prilagodbe prihvaćenih priloga uputama za oblikovanje i posebnom obrascu za tisak.

Nakon što svi prilozi u potpunosti budu prilagođeni posebnom obrascu za tisak, gost-urednik prosljeđuje konačne verzije radova uredništvu Jezikoslovlja u obliku .doc i .pdf dokumenata (na adresu jezikoslovlje@ffos.hr). Ujedno uredništvu prosljeđuje i sve druge obrasce i dokumente koje uredništvo časopisa zatraži (vidi točku 5.4.).

5.2. Recenzijski postupak

Gosti-urednici dužni su potencijalnim autorima priloga za tematski broj jasno istaknuti da svi prilozi tematskog broja podliježu dvostruko anonimnoj recenziji i da ni poziv za prijavu rukopisa za objavu u posebnom tematskom broju ni uvrštenje rada u prijedlog posebnog tematskog broja ni u kom smislu ne jamče da će rad u konačnici biti prihvaćen. Gosti-urednici dužni su izabrati kvalitetne recenzente za ocjenu svakog pojedinog priloga (vidi gornju opasku). Barem jedan recenzent mora biti iz inozemstva, a oba recenzenta moraju biti minimalno u zvanju docenta ili ekvivalentnom. Ukoliko je gost-urednik i sam ponudio prilog za posebni tematski broj, o dvostruko anonimnoj recenziji njegova priloga skrbi uredništvo Jezikoslovlja. Gost-urednik dužan je uputiti svoje recenzente na odgovornosti recenzenata objavljene na mrežnoj stranici časopisa, te da posebnu pozornost posvete pitanjima etičnosti, kao i sukladnosti između opsega zatraženih izmjena priloga i konačne preporuke o (ne)prihvaćanju priloga (recenzenti ne bi trebali preporučiti prihvaćanje priloga (uz preinake) ukoliko bi opseg preinaka potrebnih za dovođenje priloga na razinu primjerenu za objavu bio prevelik). Gost-urednik dužan je recenzentima poslati službeni recenzijski obrazac Jezikoslovlja. Također mora predvidjeti dovoljno vremena za recenziranje i preinačavanje priloga. Na temelju ocjena i preporuka svakog recenzenta, gost-urednik daje konačnu preporuku uredništvu Jezikoslovlja o (ne)prihvaćanju svakog pojedinog priloga. Recenzijski postupak završava nakon što gost-urednik i uredništvo Jezikoslovlja zajednički donesu konačnu odluku o (ne)prihvaćanju svakog pojedinog priloga.

5.3. Jezik i stil priloga, upute za oblikovanje

Iako je autor priloga u konačnici odgovoran za jezičnu kvalitetu vlastitog priloga, te je dužan prilagoditi svoj rukopis propisanim uputama časopisa, gost-urednik dužan je osigurati da se autori u pripremi teksta doista i pridržavaju svih navedenih uputa. Drugim riječima, gost-urednik skrbi o tome da jezik prihvaćenih rukopisa u konačnici bude na visokoj razini te da konačne verzije rukopisa u potpunosti udovoljavaju detaljnim uputama za oblikovanje teksta dostupnim na mrežnoj stranici časopisa. Nakon toga, gost-urednik odrađuje završne prilagodbe prihvaćenih priloga obrascu za tisak (taj će obrazac biti pravovremeno dostavljen gostu-uredniku).

5.4. Vođenje evidencija

Gosti-urednici vode evidenciju o različitim aspektima recenzijskog postupka te ispunjavaju obrasce koje im dostavi uredništvo časopisa. Ti se obrasci uredništvu dostavljaju po okončanju posebnog broja.

5.5. Tiskani primjerci tematskog broja

Gost-urednik ima pravo na dva tiskana primjerka tematskog broja.