Informacije za autore

Prije prijave rukopisa

Obavezno provjeriti!

 1. Rukopis je u skladu s ciljevima, tematskim okvirom te kriterijima kvalitete časopisa
 2. Obrazac “Izjava autora” je popunjen i potpisan
 3. Rukopis je u potpunosti anonimiziran (u tekstu i u svojstvima Word dokumenta)
 4. Rukopis je u dovoljnoj mjeri usklađen sa zahtjevima za oblikovanje teksta
 5. Rukopis je prošao jezičnu korekturu i lekturu (izvornog govornika jezika priloga)

1. Usklađenost s ciljevima, tematskim okvirom i kriterijima kvalitete

Prije prijave rada Jezikoslovlju, autori su dužni provjeriti odgovara li njihov rad ciljevima i tematskom okviru časopisa te da su se u izradi priloga vodili propisanim kriterijima kvalitete priloga. Rukopisi koji nisu tematski usklađeni s ciljevima časopisa kao i oni koji jasno ne udovoljavaju standardima kvalitete bit će odbijeni bez upućivanja rada na ocjenu recenzentima.

2. Izjava autora

Od autora se očekuje da su se u provedbi istraživanja i izradi rukopisa pridržavali temeljnih načela istraživačkog integriteta (pouzdanost u osiguravanju kvalitete istraživanja, iskrenost u razradi i komuniciranju istraživanja, uvažavanje prava i doprinosa različitih sudionika u istraživanju i odgovornost za provedeno istraživanje). Kako bi se na najmanju moguću mjeru sveli rizici od neetičnog postupanja autora, od svih se autora traži da pri prijavi rukopisa ujedno ispune i potpišu Izjavu autora, čime se uređuju sva važna etička pitanja, a ponajprije pitanje autorstva, dvostruko objavljivanje i plagiranje. Rukopisi dostavljeni bez ispunjene i potpisane Izjave autora ne upućuju se u daljnju proceduru i uredništvo o tome nije dužno posebno obavještavati autore.

3. Anonimnost rukopisa

Svi se rukopisi koji podliježu dvostrukoj anonimnoj recenziji moraju dostaviti potpuno anonimno. (a) Tekst: autori moraju voditi računa o tome da se njihova imena nigdje izrijekom ne spomenu u tekstu rukopisa. (b) Svojstva (datoteka Word): autor obavezno mora ukloniti svoje osobne podatake iz svojstava dokumenta u Wordu. (c) Upućivanje na vlastite objavljene radove ili radove u postupku objavljivanja: u samom tekstu, zabranjena je uporaba zamjenica ja ili mi pri pozivanju na vlastite objavljene radove. Umjesto toga, preporučuje se upotrijebiti formulacije poput „Najmanje jedna studija (AUTOR, XXXX) pokazala je da …“. U popisu literature, takva se bibliografska jedinica treba označiti ovako „AUTOR (XXXX)“, bez ikakvih dodatnih podataka (npr., naziv rukopisa, časopis, godište, broj, itd.). Takve se jedinice uvrštavaju u Popis literature zajedno s ostalim jedinicama uvrštenim pod slovom ʻAʼ. Ukoliko se u popis literature uvrštavaju radovi autora rukopisa čiji je status „u tisku“, i sl., imena autora također se moraju izostaviti.

4. Usklađenost sa zahtjevima za oblikovanje teksta

Autori se mole da svoje rukopise prije dostave Uredništvu ugrubo usklade s uputama za oblikovanje teksta. Iako neuvažavanje nekih od tih uputa ne znači automatsko izuzeće rukopisa od razmatranja, rukopisi koji su u velikoj mjeri nesukladni s uputama (npr. nisu anonimizirani, nisu lektorirani, itd.) vratit će se autoru na stilsku doradu prije upućivanja u daljnji postupak (korak 2 recenzijskog postupka). Sve eventualne preostale prilagodbe autori bi trebali napraviti u kasnijim fazama preinaka rukopisa nakon njihova prihvaćanja za objavu ili prihvaćanja podložno preinakama. Upute za formatiranje i stilsko oblikovanje teksta

5. Jezična korektura i lektura

Članci za obavljivanje primaju se na hrvatskom i engleskom jeziku. Svi su autori dužni svoje radove lektorirati prije njihova upućivanja Jezikoslovlju, a ukoliko autor nije izvorni govornik jezika na kojemu je rad napisan, rad moraju najprije dati na jezičnu lekturu izvornom govorniku. Jezikoslovlje neće objavljivati radove koji nisu lektorirani, odnosno koji su na jezično neprimjerenoj razini.

Prijava rukopisa

Svi se rukopisi prijavljuju putem elektroničke pošte kao .doc i .pdf datoteke, na adresu jezikoslovlje@ffos.hr

Ukoliko se u rukopisu nalaze tablice, različiti grafovi i slike, potrebno ih je dostaviti kao posebne datoteke u obliku u kojemu ih se može uređivati. Ukoliko u tekstu postoje grafovi ili tablice izrađene u programu Excel, obavezno treba dostaviti i izvorne .xls datoteke. Sve slike u rukopisu obavezno se šalju kao zasebne slikovne datoteke u jednom od sljedećih formata .jpg, .png, ili .tiff, pri čemu najmanja rezolucija mora iznositi 300 dpi.

Uz rukopis se obavezno dostavlja popunjena i potpisana Izjava autora. U protivnom se prijava rada neće smatrati uspješnom i rukopis se neće razmatrati. Uredništvo o tome nije dužno obavijestiti autora.

Nakon prijave rukopisa

1. Opis recenzijskog postupka i kriteriji kvalitete

1.1. Dvostruka anonimna recenzija (izvorne znan. rasprave, pregledni članci, diskusije)

Korak 1. Prijava rukopisa

Autor dostavlja potpuno anonimiziran rukopis i popunjenu i potpisanu Izjavu autora

Korak 2. Početno uredničko vrednovanje

Svaki prilog najprije prolazi početno uredničko vrednovanje da bi se utvrdila njegova usklađenost s ciljevima i tematskim okvirom Jezikoslovlja te prihvaljivost rada za upućivanje u recenziju. Uredništvo može odbiti prilog bez upućivanja na recenziju ukoliko je jasno nespojiv s ciljevima i tematskim okvirom Jezikoslovlja i/ili neprimjeren za upućivanje u daljnju proceduru. Rukopisi koji udovoljavaju kriteriju sukladnosti i ocijene se prikladnima za upućivanje u daljnju proceduru također se u ovoj fazi mogu vratiti autorima na stilsku preradu ukoliko snažno odstupaju od propisanog formata i stila Jezikoslovlja. Također, uredništvo neće uzeti u razmatranje priloge poslane bez potpisane Izjave autora, te o tome nije dužno obavijestiti autore.

Korak 3. Dvostruka anonimna recenzija

Prilog se upućuje na recenziju dvama recenzentima. U slučaju suprotnih ocjena i/ili preporuka, konačnu ocjenu i preporuku daje treći recenzent ili Uredništvo Jezikoslovlja.

Korak 4. Odluka uredništva

Uzimajući u obzir preporuke recenzenata (iz koraka 3 recenzijskog postupka), uredništvo donosi odluku o prilogu te ju priopćuje autorima. Mogući ishodi: prihvaća se, ne prihvaća se, potrebne preinake. Rukopisi koji bi zahtijevali prevelike izmjene kako bi se doveli u stanje primjereno za objavu u pravilu se neće ocjenjivati prihvatljivima pod uvjetom unošenja izmjena. Ukoliko je, pak, dotična tema priloga posebno zanimljiva za čitateljstvo časopisa, autore se u iznimnim slučajevima može pozvati da nakon temeljite prerade rukopisa, novi, izmijenjeni rukopis ponovno prijave Jezikoslovlju, pri čemu takvi rukopisi ponovno prolaze cijeli recenzijski postupak.

Prihvaćeni prilozi i prilozi prihvaćeni uz potrebne preinake prolaze kroz korake 5 ‒ 8

Korak 5. Preinake i/ili stilsko usklađivanje

Od autora priloga koji su prihvaćeni pod uvjetom unošenja preinaka traži se da svoje rukopise preinače u skladu s primjedbama recenzenata i eventualnim dodatnim zahtjevima uredništva te da preinačene rukopise dostave uredništvu u zadanom roku. Pritom autori trebaju (a) u posebnom dokumentu nazvanom „Odgovori autora“ jasno naznačiti na koji su način postupili po pojedinim primjedbama svakog od recenzenata te (b) u samom tekstu rukopisa jasno istaknuti bojom sve provedene izmjene. U ovoj je fazi potrebno rukopise u potpunosti uskladiti sa svim zahtjevima za oblikovanje teksta. Autori u iznimnim slučajevima mogu odlučiti ne uvažiti pojedine primjedbe recenzenata, no sve takve odluke moraju biti svedene na najmanju moguću mjeru i moraju biti temeljito argumentirane. U slučaju da je rukopis bio prihvaćen (bez potrebnih preinaka), u ovoj je fazi potrebno uvažiti eventualne manje sadržajne primjedbe (ukoliko je takvih bilo), te rad u potpunosti uskladiti sa svim zahtjevima za oblikovanje teksta.

Odgovori autora na primjedbe recenzenata

Korak 6. Konačna ocjena preinačenog rukopisa od strane (izvornih) recenzenata i/ili uredništva

Ovisno o opsegu zatraženih preinaka, preinačeni se rukopisi ponekad šalju izvornim/novim recenzentima na konačnu evaluaciju priloga. U protivnom, uredništvo donosi odluku o tome je li autor u svojim preinakama primjereno i u dovoljnoj mjeri uvažio primjedbe recenzenata i uklonio slabosti u izvornom rukopisu. Dakle, sama činjenica da su se autori u svojim preinakama vodili primjedbama recenzenata ne podrazumijeva da će se takve izmjene smatrati dovoljnima ili prihvatljivima, odnosno, to nije jamstvo da će se temeljem tih preinaka rukopis prihvatiti.

Korak 7. Konačna odluka

Na temelju konačnih preporuka recenzenata, odnosno konačne ocjene uredništva donosi se konačna odluka o (ne)prihvaćanju priloga te se ona priopćuje autorima. Napomena: Uredništvo zadržava pravo tražiti od autora da unesu određene sadržajne i/ili jezične korekcije u svoj rukopis u svim fazama obrade rukopisa, što uključuje i fazu konačnih priprema rukopisa za tisak.

Korak 8. Prvi e-otisci prihvaćenih rukopisa

Nakon što je rad prihvaćen za objavu, prvi otisci rukopisa šalju se autoru zaduženom za korespondenciju u obliku PDF dokumenta. Autori su dužni naznačiti samo potrebne tehničke izmjene u tekstu (npr. ispraviti i označiti pogreške u unakrsnim referencama i sl.); u ovoj fazi više se ne mogu tražiti bilo kakve sadržajne intervencije. Izmjene se naznačuju u PDF dokumentu s pomoću PDF-ovih alata za označavanje i komentiranje teksta. PDF tekst s označenim izmjenama autori moraju vratiti uredništvu u roku od četiri radna dana od primitka prvog otiska.

Kriteriji kvalitete za izvorne znanstvene rasprave

(i, gdje je primjenjivo, za ostale priloge koji podliježu dvostrukoj anonimnoj recenziji)

Kvalitetan rukopis ima sljedeća obilježja:

Ciljevi i tematski okvir: rukopis je u potpunosti usklađen s ciljevima i tematskom okvirom časopisa;

Motivacija za istraživanje: u rukopisu je iznesena jasna motivacija za istraživanje potkrijepljena prikazanim razvojem istraživanja i spoznaja u predmetnom području (teorijska podloga). U preglednim člancima mora se dovoljno jasno ukazati na teorijski značaj teme i analizirane literature;

Upoznatost s relevantnim istraživanjima, pojmovnim aparatom i terminologijom: rukopis se poziva na suvremenu literature te odražava autorovu dobru upoznatost s dotadašnjim istraživanjima u području i odgovarajućim pojmovnim aparatom i terminologijom;

Ciljevi: rukopis ima jasno artikulirane ciljeve i/ili istraživačka pitanja i hipoteze, koji su motivirani prikazanim razvojem istraživanja i spoznaja o predmetnoj problematici;

Metodologija: rukopis ima obilježja znanstvene dubine i rigoroznosti, odabrani su odgovarajuća metodologija i podaci, a rukopis je u cjelini izrađen na temelju kvalitetnog nacrta istraživanja;

Rezultati: u radu se iznose rezultati koji su relevantni za aktualna istraživanja i/ili imaju snažne implikacije za buduća istraživanja u dotičnom području;

Diskusija: u rukopisu se iznosi diskusija o teorijskim implikacijama i relevantnosti predstavljenih rezultata, u kojoj se autor strogo pridržava primarne motivacije za istraživanje, analiziranih podataka, ne odstupa od istraživačkih pitanja i hipoteza, odnosno ostaje u okvirima u uvodu iznesenih teorijskih problema;

Struktura: rukopis ima jasan fokus i strukturu, a njegovi dijelovi, tj. teorijska podloga, motivacija za istraživanje, istraživačka pitanja i diskusija, dovoljno su jasno i čvrsto povezani; Jezik: rukopis je jezično na visokoj razini u pogledu jasnoće, točnosti i stilske primjerenosti.

Rukopisi koji se odbacuju u koraku 2 ili koraku 4 recenzijskog postupka imaju sljedeća obilježja:

Ciljevi i tematski okvir: rukopis ne odgovara ciljevima i tematskom okviru časopisa;

Motivacija za istraživanje: u rukopisu nije iznesena jasna motivacija za istraživanje ili iznesena motivacija nije u dovoljnoj mjeri potkrijepljena prikazanim razvojem istraživanja i spoznaja u predmetnom području (teorijska podloga). U preglednim člancima nije dovoljno jasno ukazano na teorijski značaj teme i analizirane literature ili se ne razmatraju teme od posebnog teorijskog značaja;

Upoznatost s relevantnim istraživanjima, pojmovnim aparatom i terminologijom: rukopis se ne poziva na suvremenu literaturu i/ili ne odražava dovoljnu upoznatost s istraživanjima u području i/ili s odgovarajućim pojmovnim aparatom i terminologijom;

Ciljevi: rukopis nema jasno artikulirane ciljeve i/ili istraživačka pitanja i hipoteze i/ili ciljevi, hipoteze i istraživačka pitanja nisu u dovoljnoj mjeri motivirana prikazanim razvojem istraživanja i spoznaja o predmetnoj problematici;

Metodologija: rukopis nema obilježja znanstvene dubine i rigoroznosti, neadekvatno primjenjuje odabranu metodologiju ili je u cjelini izrađen na temelju manjkavog nacrta istraživanja;

Rezultati: u rukopisu su predstavljeni rezultati koji nisu relevantni za aktualna istraživanja ili nemaju bitnije implikacije za buduća istraživanja u području;

Diskusija: u diskusiji se ne razmatraju implikacije dobivenih rezultata za buduća istraživanja u području ili se u njoj tek ponavljaju rezultati bez kritičkog osvrta na njihovu važnost; diskusija znatno odstupa ili se u nedovoljnoj mjeri osvrće na podatke, teorijsku podlogu, motivaciju za istraživanje, hipoteze i istraživačka pitanja i/ili u uvodu iznesene teorijske probleme;

Struktura: rukopis nema jasan fokus i strukturu, odnosno nema dovoljno jasno I čvrsto povezane dijelove, tj. diskusiju, podatke, teorijsku podlogu i motivaciju za istraživanje, istraživačka pitanja itd.;

Jezik: jezik rukopisa na niskoj je razini u pogledu jasnoće, točnosti i stilske primjerenosti.

 

1.2 Urednička recenzija (prikazi knjiga, obznane, izvješća sa skupova, osvrti)

Korak 1. Prijava rukopisa

Autor dostavlja rukopis i uz njega popunjenu i potpisanu Izjavu autora

Korak 2. Početno uredničko vrednovanje

Svaki prilog najprije prolazi početno uredničko vrednovanje da bi se utvrdila njegova usklađenost s ciljevima i tematskim okvirom Jezikoslovlja te prihvaljivost rada za upućivanje u uredničku recenziju. Uredništvo može odbiti prilog bez upućivanja na recenziju ukoliko je jasno nespojiv s ciljevima i tematskim okvirom Jezikoslovlja i/ili neprimjeren za objavljivanje. Rukopisi koji udovoljavaju kriteriju sukladnosti i ocijene se prikladnima za objavu također se u ovoj fazi vraćaju autorima na stilsku preradu ukoliko snažno odstupaju od propisanog formata i stila Jezikoslovlja. Također, uredništvo neće uzeti u razmatranje priloge poslane bez potpisane Izjave autora, te o tome nije dužno obavijestiti autore.

Korak 3. Urednička recenzija

Priloge koji idu na uredničku recenziju ocjenjuje u elementima sadržaja, dosljednosti, stila itd. odabrani recenzent iz redova uredništva.

Korak 4. Odluka uredništva

Uredništvo priopćava autoru ishod recenzije. Mogući ishodi: prihvaća se, ne prihvaća se, potrebne preinake.

Prihvaćeni prilozi i prilozi prihvaćeni uz potrebne preinake prolaze kroz korake 5 ‒ 8

Korak 5. Preinake i/ili stilske prilagodbe

Od autora priloga koji su prihvaćeni pod uvjetom unošenja preinaka traži se da svoje rukopise preinače u skladu s primjedbama urednika te da preinačene rukopise dostave uredništvu u zadanom roku. Pritom autori trebaju u samom tekstu rukopisa jasno istaknuti bojom sve provedene izmjene. U ovoj je fazi potrebno rukopise u potpunosti uskladiti sa svim zahtjevima za formatiranje i stilsko oblikovanje teksta. U slučaju da je rukopis bio prihvaćen (bez potrebnih preinaka), u ovoj je fazi potrebno uvažiti eventualne manje sadržajne primjedbe (ukoliko je takvih bilo), te rad u potpunosti uskladiti sa svim zahtjevima za oblikovanje teksta.

Korak 6. Konačna ocjena preinačenog rukopisa

Uredništvo donosi konačnu ocjenu rukopisa te odlučuje o tome je li autor u svojim preinakama u dovoljnoj mjeri uklonio nedostatke iz izvornog teksta. Sama činjenica da su se autori u svojim preinakama vodili primjedbama urednika ne podrazumijeva da će se takve izmjene smatrati dovoljnima ili prihvatljivima, odnosno, to nije jamstvo da će se temeljem tih preinaka rukopis prihvatiti.

Korak 7. Konačna odluka

Donosi se, i autorima priopćava, konačna odluka o (ne)prihvaćanju priloga. Napomena: Uredništvo zadržava pravo tražiti od autora da unesu konačne sadržajne i/ili jezične korekcije u svoj rukopis u svim fazama obrade rukopisa, što uključuje i fazu konačnih priprema rukopisa za tisak.

Korak 8. Prvi e-otisci prihvaćenih rukopisa

Nakon što je rad prihvaćen za objavu, prvi otisci rukopisa šalju se autoru zaduženom za korespondenciju u obliku PDF dokumenta. Autori su dužni naznačiti samo potrebne tehničke izmjene u tekstu (npr. ispraviti i označiti pogreške u unakrsnim referencama i sl.); u ovoj fazi više se ne mogu tražiti bilo kakve sadržajne intervencije. Izmjene se naznačuju u PDF dokumentu s pomoću PDF-ovih alata za označavanje i komentiranje teksta. PDF tekst s označenim izmjenama autori moraju vratiti uredništvu u roku od četiri radna dana od primitka prvog otiska.

Kriteriji kvalitete priloga koji podliježu uredničkoj recenziji

Kvalitetan rukopis ima sljedeća obilježja:

 1. ima jasan fokus i strukturu;
 2. jasno ukazuje na teorijsku relevantnost problema o kojima je u tekstu riječ;
 3. ukazuje na dobro poznavanje prethodnih istraživanja u dotičnom području i iz njega je razvidno poznavanje odgovarajućeg pojmovnog aparata i terminologije;
 4. jezično je na visokoj razini u pogledu jasnoće, točnosti i stilske primjerenosti;
 5. potpuno je usklađen je s uputama za oblikovanje teksta.

Rukopisi koji se odbacuju u koraku 2 ili koraku 4 recenzijskog postupka ne odgovaraju ciljevima i tematskom okviru časopisa;

 1. nemaju jasan fokus i strukturu;
 2. ne ukazuju dovoljno jasno na teorijski značaj problema o kojima je riječ;
 3. ne odražavaju dovoljnu upoznatost s istraživanjima u području i/ili s odgovarajućim pojmovnim aparatom i terminologijom;
 4. jezik rukopisa na niskoj je razini u pogledu jasnoće, točnosti i stilske primjerenosti;
 5. nisu usklađeni s uputama za oblikovanje teksta.

2. Postupanje po primjedbama recenzenata tijekom preinačavanja rukopisa

Autori rukopisa koji su prihvaćeni pod uvjetom unošenja preinaka dužni su u zadanom roku uredništvo izvijestiti o tome namjeravaju li ići u preinake rukopisa ili ne. U prvom slučaju, autori su dužni preinake napraviti u zadanom roku. Pritom u propisanom obrascu pod nazivom „Odgovori autora“ moraju naznačiti na koji su način postupili po svakoj od primjedaba oba recenzenta i jasno naznačiti (istaknuti bojom) sve izmjene u preinačenom tekstu. Autori mogu u iznimnim slučajevima odlučiti ne uvažiti pojedine primjedbe recenzenata, no takve se odluke trebaju svesti na najmanju moguću mjeru i svaku je potrebno temeljito obrazložiti.

3. Ozbiljne pogreške u objavljenim ili prijavljenim radovima

Ukoliko u bilo kojem trenutku u tijeku ili nakon recenzijskog postupka ili nakon objave rada, autor utvrdi značajnu grešku ili netočnost u sadržaju rada prijavljenog/objavljenog u Jezikoslovlju, o tome je dužan odmah obavijestiti Uredništvo.