Izvorni znanstveni članak
Str. 519 - 556

Leksikografska obrada glagola, glagolskih kolokacija i sintagmi u dvojezičnim tehničkim rječnicima

Josip Luzer
E-mail: luzer@pfri.hr
Sveučilište u Rijeci

Sandra Tominac Coslovich
Sveučilište u Rijeci

Jezikoslovlje.17.519.Luzer_-_Tominac_Coslovich.pdf [ 1.27 MB - Hrvatski]
Preuzmi članak
Preuzeto 807 puta
Sažetak: Rad naglašava važnost sustavne i jedinstvene obrade glagola te uključivanja frazalnih glagola, glagolskih kolokacija i sintagmi u dvojezične stručne rječnike analizirajući 9 dvojezičnih tehničkih rječnika. Analiza pokazuje da su višerječne leksičke jedinice koje imaju glagol kao jednu od sastavnica leksikografski obrađene nejedinstveno ili da se rijetko javljaju. Jedan od razloga za to može se pronaći u još uvijek nejasno definiranim granicama različitih višerječnih leksičkih jedinica te u neteorijskom pristupu. U radu se stoga zastupa stajalište da se leksikografskoj obradi ovakvih leksičkih jedinica u stručnim rječnicima valja pristupiti s jasnog teorijskog uporišta i to prije svega primjenjujući postavke kognitivno utemeljenih pristupa terminologiji (sociokognitivnog pristupa i pristupa tzv. 'teorije okvira'). Prilikom izrade rječnika također se ističe važnost uključivanja primjera stvarne uporabe dobivenih iz korpusa relevantnih stručnih tekstova te se nudi prijedlog leksikografske obrade glagola te višečlanih leksičkih jedinica u kojima se glagoli pojavljuju.
Ključne riječi:
višerječne leksičke jedinice, frazalni glagoli, glagolske kolokacije, dvojezični stručni rječnici, rječnička natuknica, sociokognitivni pristup nazivlju, 'teorija okvira',
Podaci na drugim jezicima: Engleski