Pregledni članak
Str. 211 - 228

Oprimjerenje kognitivne teorije kategorizacije japanskim jezikom

Darko Matovac
E-mail: darko.matovac@gmail.com
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2919-2029
Filozofski fakultet Sveučilišta u Osijeku

Jezikoslovlje_1_.08.2.211.Matovac_B5.pdf [ 0.17 MB - Hrvatski]
Preuzmi članak
Preuzeto 910 puta
Sažetak: Nakon uvodnog utvrđivanja teorijske razlike između tradicionalnog aristotelovskog i suvremenog kognitivnog poimanja procesa ljudske kategorizacije, te navođenja prednosti kognitivnog pristupa, autor u ovome radu na primjerima iz japanskoga jezika oprimjeruje mentalne procese prisutne u oblikovanju konceptualnih kategorija koje su preslikane na jezični materijal. Na primjerima se japanskih brojača objašnjavaju procesi koji uključuju konceptualnu metaforu i metonimiju, konvencionalne mentalne slike, transformaciju slike u shemu (shematizacija), višestruko temeljenu motivaciju te pojavu lančanog vezivanja (značenjski lanci). Također se primjerom konceptualne kategorije ja u japanskome jeziku prikazuje sposobnost utjecaja društva i kulture da nametnu značenjski okvir unutar kojega će se određena kategorija upotrebljavati.
Ključne riječi:
japanski jezik, brojač, kognitivna kategorija, prototip, metafora, metonimija, shema, višestruka motivacija, značenjski lanci, značenjski okvir, društveni utjecaj,
Podaci na drugim jezicima: Engleski