Izvorni znanstveni članak
Str. 179 - 205

Sheme dinamike sile i promjenjivost glagolskih frazema

Jelena Parizoska
E-mail: jelena.parizoska@ufzg.hr
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3407-2964
Učiteljski fakultet Zagreb

Marija Omazić
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3407-2964
Filozofski fakultet Osijek

3_Jezikoslovlje_21.2.179.Parizoska_i_Omazic._Sheme_dinamike_sile_i_promjenjivost_glagolskih_frazema.pdf [ 0.34 MB - Hrvatski]
Preuzmi članak
Preuzeto 639 puta
Sažetak: U ovome se radu analiziraju promjene glagolskih frazema u engleskom i hrvatskom jeziku koji odražavaju sheme dinamike sile. Cilj je na temelju podataka iz računalnih korpusa utvrditi na koje načine sheme dinamike sile ograničavaju promjene leksičko-gramatičkog ustrojstva glagolskih frazema u tim dvama jezicima. Rezultati pokazuju da su oblici u kojima se javljaju glagolski frazemi u engleskome i hrvatskome ograničeni na one vrste konstrukcija kojima se jezično izražavaju odnosi među sudionicima događaja unutar pojedine događajne sheme, a to su akcija, prijenos ili kretanje. Također se pokazuje da s obzirom na specifičnu vrstu sheme dinamike sile koju glagolski frazemi odražavaju varira i njihov stupanj promjenjivosti pa se javljaju u manjem ili većem broju oblika. Sve to pokazuje da promjenjivost glagolskih frazema istodobno ograničavaju značenje i gramatička struktura.
Ključne riječi:
događajne sheme, dinamika sile, glagolski frazemi, promjene leksičko-gramatičkog ustrojstva, korpus, engleski jezik, hrvatski jezik,
Podaci na drugim jezicima: Engleski