Izvorni znanstveni članak
Str. 103 - 121

Strategije učenja vokabulara u hrvatskome kao inome jeziku

Mihaela Tabak
E-mail: mihaela.jakovac@gmail.com
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5341-7844
Fakultet prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu

Antonia Ordulj
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5341-7844
Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Croaticum – Centar za hrvatski kao drugi i strani jezik

Jezikoslovlje.16.103.Tabak_-_Ordulj.pdf [ 0.36 MB - Hrvatski]
Preuzmi članak
Preuzeto 1694 puta
Sažetak: Proces ovladavanja inim jezikom podložan je brojnim utjecajima (materinski jezik, urođena gramatika, spoznajni razvoj). Strategije učenja jezika, pored motivacije i jezične nadarenosti, među važnijim su posebnim utjecajima te su do danas tema brojnih istraživanja, ali i neslaganja stručnjaka. Visoka jezična kompetencija postiže se i upotrebom prikladnih strategija učenja vokabulara. Kako je ovladavanje leksičkom sastavnicom jedan od najvažnijih ciljeva nastave inoga jezika, cilj je ovoga istraživanja ispitati kojim se strategijama učenja vokabulara služe po-laznici nastave hrvatskoga kao inoga jezika na Croaticumu i razlikuje li se uporaba strategija s obzirom na niži i viši stupanj znanja. Ispitanici su ispunjavali prerađeni Upitnik o strategijama učenja vokabulara (Pavičić 2003), demografski upitnik, testove popunjavanja praznina (cloze-testove), a kako bi se dobio što jasniji uvid u korištene strategije učenja vokabulara organiziran je i intervju sa sudionicima istraživanja. Rezultati dobiveni Upitnikom o strategijama učenja vokabulara (Pavičić 2003) ukazuju na to da se ispitanici koriste trima vrstama strategija: strategije formalnoga učenja i vježbanja vokabulara, strategije samopoticajnoga (samoinicijativnoga) nezavisnoga učenja i strategije spontanoga učenja /usvajanja vokabulara. Iako su strategije vrlo važne za razvoj leksičke kompetencije, u hrvatskome kao inome jeziku nisu provedena istraživanja koja bi dala uvid u upotrebu i razvoj učeničkih strategija usvajanja vokabulara pa se očekuje da će rezultati ovoga istraživanja barem djelomice doprinijeti rasvjetljavanju navedene problematike.
Ključne riječi:
hrvatski kao ini, strategije učenja vokabulara, verbalni protokoli, međujezični utjecaj, kognitiv-na teorija učenja,
Podaci na drugim jezicima: Engleski