Izvorni znanstveni članak
Str. 105 - 120

Upućivanje i prihvaćanje komplimenata na primjeru hrvatskih i njemačkih studenata

Julijana Čikara
E-mail: julijana.cikara@gmail.com
ORCID: https://orcid.org/0009-0007-9578-3456
Sveučilište u Zadru

Anita Pavić Pintarić
Sveučilište u Zadru

5._FINAL_Jezikoslovlje_24-1_Cikara_i_Pavic_Pintaric.pdf [ 0.3 MB - Hrvatski]
Preuzmi članak
Preuzeto 121 puta
Sažetak:

U ovome se radu istražuju načini upućivanja i prihvaćanja komplimenata među hrvatskim i njemačkim studentima, a s obzirom na dosadašnji nedostatak hrvatsko-njemačkih kontrastivnih istraživanja ovoga govornog čina. Cilj je ovoga rada utvrditi sličnosti i razlike u izricanju komplimenata i u reakcijama na njih. Istraživanje je provedeno otvorenim upitnikom putem testa nadopunjavanja diskursa (Discourse Completion Task) među 30 studenata Sveučilišta u Zadru i 30 studenata Sveučilišta u Heidelbergu. Način davanja komplimenata analiziran je na leksičkoj, morfološkoj i sintaktičkoj razini. Nadalje, kako bi se utvrdilo u kolikoj mjeri kontekst utječe na davanje i primanje komplimenata, analizirane su sljedeće kontekstualne varijable: tema komplimenta (izgled, sposobnost, imovina, osobnost), formalnost situacije (formalna/neformalna situacija), društveni status, uloga i bliskost sugovornika (nepoznanici, poznanici, prijatelji, najbolji prijatelji). Što se tiče reakcija na komplimente, ispitane su sličnosti i razlike u bliskosti te načinu izricanja komplimenta. S obzirom na kulturalnu obilježenost komplimenata, očekuje se da će postojati razlike u načinu davanja, a posebno u načinu prihvaćanja komplimenata među hrvatskim i njemačkim studentima.  

Ključne riječi:
uljudnost, kompliment, reakcija na kompliment, hrvatski jezik, njemački jezik,
Podaci na drugim jezicima: Engleski