Izvorni znanstveni članak
Str. 91 - 108

Romanski leksički elementi u govoru Baških Oštarija

Kristina Miočić
E-mail: kmiocic2@net.hr
Sveučilište u Zadru
Sažetak: Cilj ovoga rada je upotpuniti i obogatiti dosadašnje spoznaje o romanskim elementima u ličkim govorima pa time i u govoru Baških Oštarija. Iako se nalaze na geografskoj granici između Like i Podgorja,...