Izvorni znanstveni članak
Str. 159 - 184

Koordinacije sa sekundarnim markerima

Ismail Palić
E-mail: ismail.palic.ba@gmail.com
Filozofski fakultet Sarajevo
Sažetak: Ovaj rad bavi se koordinativnim konstrukcijama sa sekundarnim markerima koordinacije u bosanskome jeziku (a time uglavnom i u ostalim novoštokavskim standardnim jezicima). Riječ je o konstrukcijama u ...