Vol. 17. No. 3 (12.2016)

Original scientific article
Page 495 - 518

Modeli poučavanja značenja glagolskih prefikasa i prefigiranih glagola u nastavi hrvatskoga kao inoga jezika

Darko Matovac
Sveučilište u Zagrebu

Sanda Lucija Udier
University of Zagreb
Abstract: U prvome dijelu rada raspravlja se o dvama postojećim modelima poučavanja značenja glagolskih prefiksa i prefigiranih glagola u nastavi hrvatskoga kao inoga jezika (HIJ) – o glagolocentričnom poučavan...

Original scientific article
Page 519 - 556

Leksikografska obrada glagola, glagolskih kolokacija i sintagmi u dvojezičnim tehničkim rječnicima

Josip Luzer
Sveučilište u Rijeci

Sandra Tominac Coslovich
Sveučilište u Rijeci
Abstract: Rad naglašava važnost sustavne i jedinstvene obrade glagola te uključivanja frazalnih glagola, glagolskih kolokacija i sintagmi u dvojezične stručne rječnike analizirajući 9 dvojezičnih tehničkih rječ...

Original scientific article
Page 557 - 574

The language of information technology: Figurative use of computer terms

Sanel Hadžiahmetović Jurida
Univerzitet u Tuzli
Abstract: The rapidly emerging terminology associated with the Internet and its use result in highly figurative use of the terminology in this domain (the Internet), and its supporting technology (the computers...

Original scientific article
Page 575 - 616

Konceptualizacija PSIHIČKE NESTABILNOSTI u hrvatskome jeziku

Ivana Čizmar
Đakovo
Abstract: Ovaj članak istražuje na koji se način konceptualizira PSIHIČKA NESTABILNOST u hrvatskome jeziku unutar postavki kognitivne lingvistike: metaforom, metonimijom, predodžbenim shemama i kulturnim modeli...

Original scientific article
Page 617 - 642

Između primarnog i sekundarnog znakovnog sustava: procesi signifikacije i dinamika promjena crkvene semiosfere u Betini

Ivana Škevin
Sveučilište u Zadru
Abstract: Rad se bavi problematikom odnosa između primarnog i sekundarnog znakovnog sustava i stvaranja crkvene semiosfere kao semiotičkog prostora u koji je neki jezik uronjen i u interakciji s kojim funkcioni...

Original scientific article
Page 643 - 665

The social aspect of the discourse-semantic appraisal model in British advertisements: The category of attitude

Agata Križan
Sveučilište u Mariboru
Abstract: The paper examines the language of attitudinal appraisal and its occurrence in the texts of 200 randomly selected contemporary print advertisements from British magazines with a predominantly female r...

State-of-the-art article
Page 667 - 682

Što se to(čno) skriva iza koncepata transkomunikacije i transkomunikacijskog nastavnog pristupa?

Rea Lujić
Sveučilište u Zadru
Abstract: Ovim se radom ukratko predstavlja translanguaging, posljednjih šest godina sve popularniji koncept na području višejezičnosti i višejezičnoga obrazovanja. Obzirom na njegovu dvostruku prirodu, socioli...

Book review
Page 683 - 695

Gordin, Michael D. 2015. Scientific Babel: How science was done before and after global English

Krunoslav Puškar
Križevci
Abstract:

Book review
Page 695 - 705

Littlemore, Jeannette: 2015. Metonymy. Hidden shortcuts in language, thought and communication

Lajos Nagy
ELTE, Budapest / LMU, München
Abstract:

Book review
Page 696 - 698

Buckingham, Louisa. 2016. Doing a research project in English studies: A guide for students

Višnja Pavičić Takač
Sveučilište u Osijeku
Abstract:

Book review
Page 706 - 710

Van der Horst, Joop. 2016. Propast standardnoga jezika: mijena u jezičnoj kulturi Zapadne Europe

Sanja Pajnić
Sveučilište u Osijeku
Abstract: