Pregledni članak
Str. 149 - 178

Metafora na razmeđu koncepata, jezika i diskursa

Mateusz-Milan Stanojević
E-mail: mmstanoje@ffzg.hr
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7221-5842
Sveučilište u Zagrebu
Sažetak: U ovom se radu izlaže „treći put“ u često suprotnim shvaćanjima metafora kao konceptualne odnosno diskursne pojave. Metafora se sagledava kao sposobnost metaforizacije koja je zajednička i globalna, a...

Izvorni znanstveni članak
Str. 279 - 302

LIGHT and DARK: oppositional metaphor as the interaction of cognitive mechanisms

Svitlana Martinek
E-mail: svitlana.martinek@lnu.edu.ua
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3154-613X
Ivan Franko National University of Lviv
Sažetak: Cognitive Linguistics, which primarily deals with the conceptual structures of human mind via their language manifestation, opens new prospects in studying binary oppositions. Despite numerous researc...

Izvorni znanstveni članak
Str. 363 - 383

Cracking the colour code: A case study of red

Draženka Molnar
E-mail: drazenka@ffos.hr
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4512-7270
Filozofski fakultet u Osijeku
Sažetak: For both physiological and psychological reasons the colour red is one of the most salient and semantically productive basic colours for human beings. Due to its stability over time, it has received a...

Izvorni znanstveni članak
Str. 307 - 321

Magic tricks with race cards: Conceptual integration theory and political discourse

Sanja Berberović
E-mail: sanja.berberovic@untz.ba
Sveučilište u Tuzli
Sažetak: The paper examines the use of creative figurative language in American political discourse. In particular, the paper focuses on the use of the expression to play the race card and the creative figurat...

Izvorni znanstveni članak
Str. 391 - 418

Metafora, metonimija, frazem i eufemizam: o čemu govorimo kada govorimo o smrti?

Barbara Kružić
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2488-2688

Goran Tanacković Faletar
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2488-2688
Sažetak: Cilj je ovoga rada istražiti hrvatski frazeološki korpus vezan uz komunikaciju o smrti i umiranju, s posebnim obzirom na njegov eufemizacijski, odnosno disfemizacijski potencijal, a potom i ispitati j...

Pregledni članak
Str. 197 - 213

Pristup zoosemiji u okviru teorije konceptualne metafore i metonimije

Goran Milić
E-mail: gmilic@ffos.hr
Sveučilište u Osijeku
Sažetak: U radu se daje pregled načina na koji su se teorijske postavke i konstrukti Teorije konceptualne metafore i metonimije nose sa specifičnim tipom figurativne jezične uporabe unutar fenomena životinjske...