Original scientific article
Page 39 - 63

Mjesni govor Blaževaca u svjetlu pripadnosti zapadnome poddijalektu kajkavskoga goranskoga dijalekta

Marina Marinković
E-mail: mvalencic@hazu.hr
Zavod za lingvistička istraživanja, HAZU
Abstract: Selo Blaževci smješteno je na razmeđi dvaju poddijalekata kajkavskoga goranskog dijalekta. Iako je u dosadašnjim radovima hrvatskih dijalektologa svrstavan u zapadni poddijalekt, ovaj mjesni govor još...

Original scientific article
Page 347 - 356

Govor Voštena

Lina Pliško
E-mail: lplisko@unipu.hr
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1128-9669
Sveučilište u Puli

Tatjana Ljubešić
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1128-9669
Pazinski kolegij
Abstract: U radu prikazujemo fonološke i morfološke jezične značajke mjesnoga govora Voštena koji teritorijalno pripada istarskoj općini Sveti Lovreč. Jezične se značajke promatraju u kontekstu značajki jugozap...

State-of-the-art article
Page 289 - 302

Dijalektološki opis mjesnoga govora Paladina: prilog istraživanju buzetskih govora

Alvijana Klarić
E-mail: alvijana.klaric@skole.hr
Srednja škola Buzet

Luka Rašpolić
Srednja škola Buzet
Abstract: U radu se iznose fonološke i morfonološke značajke mjesnoga govora Paladina u Istri. Taj je govor dosad neistražen, a pripada buzetskomu ili gornjomiranskomu dijalektu čakavskoga narječja. Utvrđeno je...

Original scientific article
Page 539 - 554

Fonološko-morfološke osobenosti turopoljskih povijesnih dokumenata 17. stoljeća

Boris Kuzmić
E-mail: bkuzmic@ffzg.hr
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5757-2913
Sveučilište u Zagrebu

Danijela Šivak
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5757-2913
University of Zagreb
Abstract: U članku autori se bave istraživanjem jezika turopoljskih povijesnih dokumenata 17. stoljeća. Jezična raščlamba provodi se na dvadeset osam tekstova. Posebna se pažnja posvećuje usporedbi jezika s jez...

State-of-the-art article
Page 171 - 193

Autosegmentna fonologija i naglasak

David Mandić
E-mail: davidmandic@hotmail.com
Abstract: Članak se bavi primjenom autosegmentne fonologije u akcentologiji. Počinje kratkim opisom toga pristupa te osvrtom na njegovu primjenu u proučavanju nekih jezičnih činjenica koje nisu povezane s nagla...

Original scientific article
Page 101 - 128

Fonologija govora Tršća u Gorskom kotaru

Marija Malnar
E-mail: mmalnar@ffzg.hr
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6835-8725
Sveučilište u Zagrebu
Abstract: U radu se opisuje fonologija govora Tršća, mjesta na sjeveru Gorskog kotara. Fonologija zbog specifič-nih vokalskih, konsonantskih te akcenatskih ostvarenja, predstavlja najzanimljiviju jezičnu razinu...