Original scientific article
Page 27 - 51

Od gramatike do komunikacije i natrag – primjer zanaglasnih dužina

Blaženka Martinović
E-mail: bmartino@unipu.hr
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7010-0344
Filozofski fakultet Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli
Abstract: Normativni priručnici najmanje su odmicali od tzv. klasičnog naglašavanja upravo na primjeru zanaglasnih dužina. Pomake čine tek suvremene gramatike u kojima se razdvaja „gramatika“ od „komunikacije“,...

Original scientific article
Page 81 - 92

Dvosložni i trosložni prijedlozi kao toničke riječi u osječkom govoru

Lorna Rajle
E-mail: lorna.rajle@gmail.com
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0522-4236
Filozofski fakultet Osijek
Abstract: Jedan od problema ortoepske norme oko kojega akcentolozi vode rasprave jest pravilo prenošenja naglaska na prednaglasnicu u slučaju kada tonička riječ ima silazni naglasak jer je u hrvatskom standardu...

State-of-the-art article
Page 171 - 193

Autosegmentna fonologija i naglasak

David Mandić
E-mail: davidmandic@hotmail.com
Abstract: Članak se bavi primjenom autosegmentne fonologije u akcentologiji. Počinje kratkim opisom toga pristupa te osvrtom na njegovu primjenu u proučavanju nekih jezičnih činjenica koje nisu povezane s nagla...