Pregledni članak
Str. 289 - 302

Dijalektološki opis mjesnoga govora Paladina: prilog istraživanju buzetskih govora

Alvijana Klarić
E-mail: alvijana.klaric@skole.hr
Srednja škola Buzet

Luka Rašpolić
Srednja škola Buzet

5_2018_19.2_303_Klaric_i_Raspolic_Mjesni_govor_Paladina.pdf [ 0.49 MB - Hrvatski]
Preuzmi članak
Preuzeto 856 puta
Sažetak: U radu se iznose fonološke i morfonološke značajke mjesnoga govora Paladina u Istri. Taj je govor dosad neistražen, a pripada buzetskomu ili gornjomiranskomu dijalektu čakavskoga narječja. Utvrđeno je koje su fonološke značajke općečakavske, a koje su karakteristične za buzetski dijalekt. Rezultati istraživanja pokazali su da je konsonantizam čakavskoga tipa, kao i u ostalim dijelovima toga dijalekta, a što se tiče akcentuacije, tonske i kvantitativne su opreke izgubljene.
Ključne riječi:
buzetski ili gornjomiranski dijalekt, čakavsko narječje, fonologija, morfonologija, Istra, Paladini,
Podaci na drugim jezicima: Engleski