Izvorni znanstveni članak
Str. 377 - 399

Suprotne (adverzativne) rečenice u hrvatskome crkvenoslavenskom jeziku

Ana Mihaljević
E-mail: amihaljevic@stin.hr
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1988-4147
Staroslavenski institut

FINAL_jezikoslovlje_23-2-245-267.pdf [ 0.42 MB - Hrvatski]
Preuzmi članak
Preuzeto 110 puta
Sažetak:

U radu se prikazuju i analiziraju suprotne rečenice u hrvatskome crkvenoslavenskom jeziku. Utvrđuje se hrvatski crkvenoslavenski inventar suprotnih veznika u usporedbi sa sljedećim latinskim veznicima, prilozima i tekstnim konektorima koji mogu imati i suprotno značenje: sed/set, verum, vero, at, at enim, autem, atqui, quod si, et, -que, atque (ac), tamen, attamen, sed tamen, verum tamen / verumtamen, nihilominus, at vero, enimvero, ceterum, atquin na temelju građe za Rječnik crkvenoslavenskoga jezika hrvatske redakcije i cjelovitih transliteracija beramskih brevijara i misala dostupnih na mrežnim stranicama beram.stin.hr. Utvrđuje se koji veznici uvode supstitucijske, a koji modifikacijske rečenice te odnos veznika i negacije. Analizira se položaj veznika u surečenici u odnosu na predložak. Analizira se i pojava veznika u gradacijskim strukturama. Stanje u hrvatskome crkvenoslavenskome uspoređuje se sa stanjem u klasičnome latinskome i u latinskim predlošcima prijevodnih hrvatskih crkvenoslavenskih tekstova. Za biblijske se tekstove donosi i grčki tekst. Utvrđeno se stanje također uspoređuje sa stanjem u starocrkvenoslavenskome i suvremenome hrvatskome.

Ključne riječi:
suprotne (adverzativne) rečenice, suprotni tekstni konektori, gradacijske rečenice, hrvatski crkvenoslavenski jezik, hrvatskoglagoljični tekstovi,
Podaci na drugim jezicima: Engleski