Izvorni znanstveni članak
Str. 61 - 76

Hrvatski standard – evolucija ili revolucija? Problem hrvatskoga pravopisa i pravogovora

Mate Kapović
E-mail: mkapovic@ffzg.hr
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7938-4323
Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Sažetak: U članku se govori o najvećim problemima hrvatskoga pravopisa i pravogovora – o problemu pisanja i izgovora č i ć, odraza jata (ije i je) te o problemu standarne hrvatske akcentuacije. Hrvatska se sit...

Izvorni znanstveni članak
Str. 495 - 518

Modeli poučavanja značenja glagolskih prefikasa i prefigiranih glagola u nastavi hrvatskoga kao inoga jezika

Darko Matovac
E-mail: darko.matovac@gmail.com
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2919-2029
Sveučilište u Zagrebu

Sanda Lucija Udier
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2919-2029
University of Zagreb
Sažetak: U prvome dijelu rada raspravlja se o dvama postojećim modelima poučavanja značenja glagolskih prefiksa i prefigiranih glagola u nastavi hrvatskoga kao inoga jezika (HIJ) – o glagolocentričnom poučavan...

Izvorni znanstveni članak
Str. 227 - 243

Imenska deminucija u hrvatskome i makedonskome jeziku

Tomislav Ćužić
E-mail: tomislavcuzic@net.hr
University of Skopje
Sažetak: U radu se uspoređuju imenički i pridjevni deminutivni i/ili hipokoristični sufiksi u hrvatskome i makedonskome jeziku. Komparativno-kontrastivnim pristupom u radu se upozorilo na određen stupanj tvorb...

Izvorni znanstveni članak
Str. 197 - 226

Obilježja upotrebe i značenja prijedloga mimo u hrvatskom jeziku

Darko Matovac
E-mail: dmatovac@gmail.com
University of Zagreb
Sažetak: U radu se opisuju i analiziraju upotrebe prijedloga mimo u hrvatskom jeziku – jedinog prijedloga prostornog značenja koji se etimološki veže uz glagol. Cilj je rada izložiti na značenje usmjeren opis ...

Pregledni članak
Str. 65 - 86

O osobnoj sferi u hrvatskom i njemačkom jeziku

Tomislav Frleta
E-mail: tfrleta@unizd.hr
Sveučilište u Zadru

Anita Pavić Pintarić
Sveučilište u Zadru
Sažetak: U radu se na temelju Ballyjevog pristupa raspravlja o pojmu osobna sfera te se pokušava utvrditi koje su odrednice nužne pri njezinom određivanju. Osobna je sfera dio šire pojave u jeziku znane pod na...

Izvorni znanstveni članak
Str. 119 - 146

From šećerna tabla to čoCROlada: A study of multilingual discourse on Croatian food labels

Emilija Mustapić
Sažetak: The study of linguistic landscape (LL) encompasses the language of public signs, commercial billboards, and other forms of written texts displayed in public (mostly urban) spaces of a particular geogr...

Izvorni znanstveni članak
Str. 159 - 183

Razvijanje pragmatičke kompetencije u hrvatskome kao inome jeziku

Sanda Lucija Udier
E-mail: sanda.lucija.udier@gmail.com
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8768-8829
Filozofski fakultet u Zagrebu
Sažetak: Razvijanje pragmatičke kompetencije od velike je važnosti u nastavi inoga jezika budući da ona, uz jezičnu i sociolingvističku, tvori komunikacijsku kompetenciju (ZEROJ 2005: 111; Jelaska 2005: 21), a...