Pregledni članak
Str. 401 - 434

Podjela i nazivlje nezavisnosloženih rečenica u novijim hrvatskim gramatikama

Lana Hudeček
E-mail: lhudecek@ihjj.hr
Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje

Milica Mihaljević
Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje
Sažetak: Istraživanje o kojemu je riječ u radu potaknuto je problemima s kojima su se autorice susrele pri definiranju pojedinih jezikoslovnih naziva u okviru projekta Hrvatsko jezikoslovno nazivlje – Jena i p...

Pregledni članak
Str. 435 - 473

Coordination throughout the history of Croatian orthography

Ermina Ramadanović
E-mail: eramadan@ihjj.hr
Institute of Croatian Language and Linguistics, Zagreb

Mihaela Matešić
University of Rijeka, Faculty of Humanities and Social Sciences
Sažetak: In contemporary linguistics, subordination and coordination are most commonly used in syntax, with co-ordination referring to independent clauses, and subordination to the dependent ones. In this pape...

Izvorni znanstveni članak
Str. 1 - 25

Neutralisation in the expression of location and destination of motion in Croatian

Sanja Zubčić
E-mail: sanja.zubcic@ffri.uniri.hr
Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci
Sažetak: In Croatian, the location and destination of motion are expressed mainly by various syntactic means, but their neutralisation is also described in the literature, especially in South Čakavian dialects...

Izvorni znanstveni članak
Str. 105 - 120

Upućivanje i prihvaćanje komplimenata na primjeru hrvatskih i njemačkih studenata

Julijana Čikara
E-mail: julijana.cikara@gmail.com
ORCID: https://orcid.org/0009-0007-9578-3456
Sveučilište u Zadru

Anita Pavić Pintarić
Sveučilište u Zadru
Sažetak: U ovome se radu istražuju načini upućivanja i prihvaćanja komplimenata među hrvatskim i njemačkim studentima, a s obzirom na dosadašnji nedostatak hrvatsko-njemačkih kontrastivnih istraživanja ovoga g...

Prethodno priopćenje
Str. 27 - 78

Akuzativne zamjeničke zanaglasnice ju i je u bosanskome, hrvatskome i srpskome: kontrastivno korpusno istraživanje standardnih i razgovornih idioma

Zrinka Kolaković
E-mail: Zrinka.Kolakovic@aau.at
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1615-021X
Alpen-Adria-Universität Klagenfurt

Edyta Jurkiewicz-Rohrbacher
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6737-7847
Universität Regensburg

Jasmin Denise Gradischnig
Alpen-Adria-Universität Klagenfurt
Sažetak: Empirijska su istraživanja o varijaciji u uporabi zanaglasnica iznimno rijetka. Međutim, pažljiva i kontrastivna analiza bosanskih, hrvatskih i srpskih gramatika i ostalih jezičnih priručnika ...

Izvorni znanstveni članak
Str. 155 - 176

O adverbijalnim značenjima relativnih klauza u francuskom jeziku i njihovoj transpoziciji u srpski, hrvatski i bosanski jezik

Lejla Tekešinović
E-mail: ileila_23@yahoo.fr
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7828-3421
Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu

Ružica Seder
Filozofski fakultet Univerziteta u Novom Sadu
Sažetak: Ovaj rad razmatra adverbijalna značenja relativnih klauza u francuskom jeziku. Naime, relativnim klauzama mogu se iskazati značenja analogna onima koja se izražavaju adverbijalnim klauzama (uzročno, p...