Izvorni znanstveni članak
Str. 65 - 84

Communication technologies and their influence on language: the notion of convention revisited

Milena Žic Fuchs
E-mail: mzicfuch@ffzg.hr
Sveučilište u Zagrebu

Vlatko Broz
University of Zagreb

Nina Tuđman Vuković
Sveučilište u Zagrebu
Sažetak: On the basis of a summation of topics that have emerged from research of text messaging in Croatian during the last ten years, other major questions and issues have also surfaced. In this paper we foc...

Pregledni članak
Str. 7 - 25

Hrvatski naglasni sustav između deskriptivnoga i preskriptivnoga pristupa

Domagoj Vidović
E-mail: dvidovic@ihjj.hr
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1000-0237
Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje
Sažetak: U radu se opisuju različiti sustavi naglašivanja s osobitim osvrtom na Školski rječnik hrvatskoga jezika i Hrvatski mrežni rječnik (Mrežnik). Posebno se problematiziraju četiri teme: 1) odnos priručni...

Izvorni znanstveni članak
Str. 539 - 554

Fonološko-morfološke osobenosti turopoljskih povijesnih dokumenata 17. stoljeća

Boris Kuzmić
E-mail: bkuzmic@ffzg.hr
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5757-2913
Sveučilište u Zagrebu

Danijela Šivak
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5757-2913
University of Zagreb
Sažetak: U članku autori se bave istraživanjem jezika turopoljskih povijesnih dokumenata 17. stoljeća. Jezična raščlamba provodi se na dvadeset osam tekstova. Posebna se pažnja posvećuje usporedbi jezika s jez...

Izvorni znanstveni članak
Str. 141 - 169

Morphosemantic fields in the analysis of Croatian vocabulary

Ida Raffaelli
E-mail: ida.raffaelli@ffzg.hr
Sveučilište u Zagrebu

Barbara Kerovec
University of Zagreb
Sažetak: This paper presents the morphosemantic field model, claiming that it is relevant in the description of lexical structures in grammatically-motivated languages such as Croatian. Arguments are presented...

Izvorni znanstveni članak
Str. 59 - 72

Modifikacija frazema u hrvatskom i njemačkom jeziku mode

Anita Pavić Pintarić
E-mail: apintari@unizd.hr
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5105-9999
Sveučilište u Zadru
Sažetak: Istraživanje provedeno u ovome radu ima za cilj prikazati upotrebu modificiranih frazema u jeziku mode. Moda je (kultura odijevanja) oduvijek bila važna društvena pojava. U skladu s time razvio se i p...

Izvorni znanstveni članak
Str. 495 - 518

Modeli poučavanja značenja glagolskih prefikasa i prefigiranih glagola u nastavi hrvatskoga kao inoga jezika

Darko Matovac
E-mail: darko.matovac@gmail.com
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2919-2029
Sveučilište u Zagrebu

Sanda Lucija Udier
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2919-2029
University of Zagreb
Sažetak: U prvome dijelu rada raspravlja se o dvama postojećim modelima poučavanja značenja glagolskih prefiksa i prefigiranih glagola u nastavi hrvatskoga kao inoga jezika (HIJ) – o glagolocentričnom poučavan...

Izvorni znanstveni članak
Str. 227 - 243

Imenska deminucija u hrvatskome i makedonskome jeziku

Tomislav Ćužić
E-mail: tomislavcuzic@net.hr
University of Skopje
Sažetak: U radu se uspoređuju imenički i pridjevni deminutivni i/ili hipokoristični sufiksi u hrvatskome i makedonskome jeziku. Komparativno-kontrastivnim pristupom u radu se upozorilo na određen stupanj tvorb...