Izvorni znanstveni članak
Str. 453 - 474

Dative of external possession in Croatian: From an areal-typological perspective

Motoki Nomachi
E-mail: mnomachi@slav.hokudai.ac.jp
Hokkaido University
Sažetak: External possession constructions are defined as constructions in which a semantic possessor-possessum relation is expressed by coding the possessor as a core grammatical relation of the verb and in a...

Izvorni znanstveni članak
Str. 103 - 121

Strategije učenja vokabulara u hrvatskome kao inome jeziku

Mihaela Tabak
E-mail: mihaela.jakovac@gmail.com
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5341-7844
Fakultet prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu

Antonia Ordulj
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5341-7844
Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Croaticum – Centar za hrvatski kao drugi i strani jezik
Sažetak: Proces ovladavanja inim jezikom podložan je brojnim utjecajima (materinski jezik, urođena gramatika, spoznajni razvoj). Strategije učenja jezika, pored motivacije i jezične nadarenosti, među važnijim ...

Izvorni znanstveni članak
Str. 227 - 252

Pogrješke ili promjene – ovladanost odabranim hrvatskim morfosintaktičkim sadržajima učenika završnoga razreda osnovne škole

Zrinka Jelaska
E-mail: zjelaska@ffzg.hr
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6189-2485
Sveučilište u Zagrebu

Vesna Bjedov
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6189-2485
University of Zagreb
Sažetak: Govornici hrvatskoga jezika razlikuju se u proizvodnji pojedinih riječi ili gramatičkih kategorija u svojemu idiomu u odnosu na hrvatski standardni jezik. U ovomu će se radu istražiti kako učenici na ...

Izvorni znanstveni članak
Str. 207 - 234

Imenske skupine s prijedložnim komplementima u njemačkom i njihovi ekvivalenti u hrvatskom jeziku

Velimir Petrović
E-mail: velimir.petrovic@os.t-com.hr
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9672-6110
University of Osijek
Sažetak: U članku se analiziraju struktura i opseg imenskih skupina s prijedložnim komplementima, realizacija sintaktičkih i semantičkih funkcija njemačkog neodređenog i određenog člana u njihovim hrvatskim ek...

Izvorni znanstveni članak
Str. 69 - 102

Sociolingvističko istraživanje hrvatskoga pravopisa: društveni stavovi o eksplicitnoj normi

Veno Volenec
E-mail: vvolenec@ffzg.hr
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4589-877X
Sveučilište u Zagrebu
Sažetak: U radu se unutar teorijskoga okvira suvremene sociolingvistike i kroatističke standardologije istražuju stavovi društva prema hrvatskome pravopisu. Posebno se ispituje odnos između ek-splicitne (kodif...

Izvorni znanstveni članak
Str. 373 - 393

Croatian EFL learners’ comprehension of idiom use: Context, decomposability and age factors

Jasmina Jelčić
E-mail: jasmina.jelcic320@gmail.com
Univerza v Ljubljani
Sažetak: There are many factors influencing the comprehension of idiomatic expressions in EFL context. These factors include, among others, age, context, familiarity and decomposability rate (the degree to whi...

Izvorni znanstveni članak
Str. 67 - 87

Zatvornički sljedovi u sredini hrvatskih i talijanskih riječi – mogući izvor poteškoća govornika talijanskoga jezika u ovladavanju hrvatskim jezikom

Zrinka Jelaska
E-mail: zjelaska@ffzg.hr
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6189-2485
Sveučilište u Zagrebu

Ivana Lalli Paćelat
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6189-2485
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli
Sažetak: U ovome se radu usporedbom zatvorničkih sljedova potvrđenih u hrvatskome i talijanskome jeziku žele predvidjeti poteškoće u učenju hrvatskoga jezika kod izvornih govornika talijanskoga jezika. Iako su...