Vol. 1. No. 1 ( 7.1998)

Stručni rad
Str. 5 - 19

MJESTO VJEKOSLAVA BABUKIĆA U PROCESU STANDARDIZACIJE HRVATSKOGA JEZIKA

Branimir Belaj
Filozofski fakultet Sveučilišta u Osijeku
Sažetak: U radu se opisuju najbitniji jezikoslovni stavovi gramatičara Vjekoslava Babukića i njegov doprinos suvremenoj hrvatskoj gramatologiji. Babukićevo se gramatičarsko djelo i, općenito, njegova razmišIja...

Izvorni znanstveni članak
Str. 20 - 34

PRVI OTISNUTI PRIJEVOD BIBLIJE U HRVATA

Loretana Farkaš
Filozofski fakultet Sveučilišta u Osijeku
Sažetak: I prije Katančićeva prijevoda Svetoga pisma postojali su pokušaji djelomičnoga ili pak cjelovitoga prijevoda na hrvatski jezik. Bartol je Kašić 1625. godine preveo Stari i Novi zavjet, a Stjepan Rusić...

Izvorni znanstveni članak
Str. 35 - 50

SLOVNICA HERVATSKOGA JEZlKA JOSIPA VITANOVIĆA

Sanda Ham
Filozofski fakultet Sveučilišta u Osijeku
Sažetak: S obzirom na usporedni opis temeljnih slovopisnih, pravopisnih, fonoloških i morfoloških obilježja u Vitanovićevoj slovnici/normi zagrebačke filološke škole/vukovskoj normi, Vitanovićeva se Slovnica h...

Izvorni znanstveni članak
Str. 51 - 69

POGLED U RELJKOVIĆEVE GRAMATIČKE DEFINICIJE

Ljiljana Kolenić
Filozofski fakultet Sveučilišta u Osijeku
Sažetak: Članak govori o definicijama u Novoj slavonskoj i nimačkoj gramatici Matije Antuna Reljkovića. Uspoređuju se te definicije s onima u prvoj hrvatskoj gramatici i suvremenoj hrvatskoj gramatici. Gramati...

Stručni rad
Str. 70 - 79

ODJECI DEKLARACIJE U SLAVONIJI

Branko Kuna
Filozofski fakultet Sveučilišta u Osijeku
Sažetak: Pojava je Deklaracije o nazivu i položaju hrvatskog književnog jezika 1967. godine ne samo deklarativno već i stvarno najavila jezične i ine promjene. O značenju se Deklaracije posljednjih godina dost...

Stručni rad
Str. 80 - 88

UVOD U PROBLEMATIKU GLAGOLJAŠTVA U SLAVONIJI

Milka Lukić
Filozofski fakultet Sveučilišta u Osijeku
Sažetak: Cilj je navedenoga rada dati smjernice za opis do sada gotovo nedotaknutog područja hrvatske književnojezične povijesti, koja započinje glagoljaštvom, i na prostoru u međurječju Save i Drave te se osv...

Izvorni znanstveni članak
Str. 89 - 106

JOSIP FORKO O RELKOVIĆEVOJ I LANOSOVIĆEVOJ SLOVNICI

Ana Pintarić
Filozofski fakultet Sveučilišta u Osijeku
Sažetak: Josip Forko, profesor osječke gimnazije, 1884. objelodanjuje Crtice iz slavonske književnosti u 18. stoljeću, koje su vrijedan zapis o slavonskoj književnoj baštini. U članku ćemo predočiti autorova r...

Izvorni znanstveni članak
Str. 107 - 121

NEKE JEZIČNE OSOBITOSTI DVAJU "SLAVONSKIH" MOLITVENIKA IZ 19. STOLJEĆA

Vlasta Rišner
Filozofski fakultet Sveučilišta u Osijeku
Sažetak: U članku se opisuje odnos nekih jezičnih sastavnica četiriju molitvenika na različite načine vezanih uz Požegu - uz Slavoniju. Ispituje se utjecaj jezika Kanižlićevih molitvenika Primoguchi i sardce n...

Izvorni znanstveni članak
Str. 122 - 128

HRVATSKI JEZIK ČEHA ANTUNA VJENCESLAVA TRUHELKE

Irena Vodopija
Filozofski fakultet Sveučilišta u Osijeku
Sažetak: Antun Vjenceslav Truhelka, iako Čeh, svojim se književnim i pedagoškim djelovanjem bori za hrvatski jezik. On je učitelj, glazbenik, prevoditelj, pisac pedagoških rasprava, udžbenika i priručnika. Osi...

Pregledni članak
Str. 129 - 134

O NEKIM SLIČNOSTIMA I RAZLIKAMA IZMEĐU HRVATSKOGA I SLOVAČKOGA JEZlKA

Margita Žagarova
Filozofski fakultet Sveučilišta u Osijeku

Ana Pintarić
Faculty of Philosophy, University of Osijek
Sažetak: Na Pedagoškom se fakultetu u Osijeku u akademskoj godini 1998./99. kao izborni predmet studentima hrvatskoga jezika i književnosti nudi slovački jezik. Svrha je ovoga članka ukazati na sličnosti i raz...