Vol. 23. No. 2 (12.2022)

Uvodnik
Str. 139 - 143

Koordinacija u hrvatskom i drugim jezicima – uvodno

Branimir Belaj
Filozofski fakultet Osijek

Ana Mikić Čolić
Filozofski fakultet Osijek
Sažetak:

Izvorni znanstveni članak
Str. 147 - 158

Kosubordinacija u hrvatskome jeziku

Ranko Matasović
Filozofski fakultet Zagreb
Sažetak: Osim koordinacije, u kojoj su povezane sintaktičke strukture posve neovisne jedna o drugoj, i subordinacije, u kojoj jedna sintaktička struktura čini konstituentu unutar druge strukture, gramatika ulo...

Izvorni znanstveni članak
Str. 159 - 184

Koordinacije sa sekundarnim markerima

Ismail Palić
Filozofski fakultet Sarajevo
Sažetak: Ovaj rad bavi se koordinativnim konstrukcijama sa sekundarnim markerima koordinacije u bosanskome jeziku (a time uglavnom i u ostalim novoštokavskim standardnim jezicima). Riječ je o konstrukcijama u ...

Izvorni znanstveni članak
Str. 185 - 192

Koordinacija i nesložene strukture

Ivo Pranjković
Filozofski fakultet Zagreb

Lada Badurina
Filozofski fakultet Rijeka
Sažetak: U prilogu je riječ o prijepornome pitanju ima li pojava koordiniranih struktura na razinama nižim od razine složene rečenice. Unatoč ne tako rijetkim mišljenjima da svaka pojava konjunktora pretpostav...

Pregledni članak
Str. 193 - 214

Obilježavanje koordinacije u ovisnosnim bankama stabala

Daša Farkaš
Filozofski fakultet Zagreb

Matea Filko
Filozofski fakultet Zagreb
Sažetak: U ovome ćemo radu prikazati na koji se način obilježava koordinacija, i koordinacija surečenica i koordinacija skupina (engl. phrases), u ovisnosnim bankama stabala. Banke stabala temelje se na ovisno...

Izvorni znanstveni članak
Str. 215 - 233

Nalaze li se primarni i sekundarni predikat u odnosu koordinacije?

Davor Krsnik
Filozofski fakultet Zagreb
Sažetak: U jedinoj monografiji u hrvatskome jezikoslovlju posvećenoj sekundarnim predikatima Peti (1979) predstavlja gledište da se sekundarni predikati uslijed sintaktičke neovisnosti s primarnim predikatom n...

Izvorni znanstveni članak
Str. 235 - 253

Sročnost koordiniranih imenica i pridjeva u španjolskom jeziku

Bojana Mikelenić
Filozofski fakultet Zagreb

Ana María Valencia Spoljaric
Filozofski fakultet Zagreb
Sažetak: U španjolskome jeziku pridjev može stajati ispred ili iza imenice na koju se odnosi, a jednako je i s pridjevima uz koordinirane imenice. Opće je pravilo da se pridjev iza koordiniranih imenica u jedn...

Izvorni znanstveni članak
Str. 255 - 279

Sa ili bez istog padeža: katalipsa prijedložne dopune u koordiniranim konstrukcijama

Ante Petrović
Filozofski fakultet Zagreb
Sažetak: U radu se istražuju koordinirane konstrukcije s katalipsom prijedložne dopune (KPD-om) u hrvatskome, kao na ili oko kapka. Osnovno je istraživačko pitanje što uvjetuje mogućnost KPD-a. Ukrštavanje teo...

Izvorni znanstveni članak
Str. 281 - 299

Sintaktički, značenjski i uporabni status složenog veznika kao i

Ivana Bašić
Filozofski fakultet Zagreb

Irena Zovko Dinković
Filozofski fakultet Zagreb
Sažetak: U radu se razmatraju koordinirane rečenice uvedene složenim veznikom kao i, kojim se povezuju ustrojstva na svim razinama iskaza, od rečeničnih dijelova, skupina i surečenica pa do tekstne razine. Naj...

Izvorni znanstveni članak
Str. 301 - 315

Koordinirane rečenične strukture s veznicima a i i

Nikolina Palašić
Filozofski fakultet Rijeka
Sažetak: Iako se koordinirane rečenične strukture u svom najjednostavnijem obliku shvaćaju kao određenim veznikom (simetrično) povezane sastavnice, koordinacija je daleko kompleksniji fenomen. Istraživanja su ...

Izvorni znanstveni članak
Str. 317 - 335

Rečenice s nego i već

Iva Nazalević Čučević
Filozofski fakultet Zagreb
Sažetak: U radu se analizira upotreba nego i već u različitim tipovima rečenica, a ponajviše na razini nezavisnosložene rečenice. Nego se analizira u okviru jednostavne, nezavisnosložene i zavisnosložene rečen...

Izvorni znanstveni članak
Str. 337 - 359

Engleski koordinacijski veznik both…and u akademskom (sociološkom) diskursu i njegovi hrvatski ekvivalenti

Dubravka Kuna
Filozofski fakultet Osijek

Ljiljana Šarić
Sveučilište u Oslu
Sažetak: U engleskom su jeziku koordinacijski veznici (both…and,  either…or, neither…nor i dr.) češći u pisanom nego u razgovornom diskursu, a osobito su uobičajeni u pisanom akademskom diskursu kojem osigurav...

Izvorni znanstveni članak
Str. 361 - 375

Rastavne strukture u hrvatskome crkvenoslavenskom jeziku

Milan Mihaljević
Staroslavenski institut
Sažetak: U radu se opisuje sintaksa rastavnih struktura u hrvatskome crkvenoslavenskom jeziku. U Uvodu se ukratko određuje koordinacija i rastavnost kao njezin oblik te se navode rastavni koordinatori koji se ...

Izvorni znanstveni članak
Str. 377 - 399

Suprotne (adverzativne) rečenice u hrvatskome crkvenoslavenskom jeziku

Ana Mihaljević
Staroslavenski institut
Sažetak: U radu se prikazuju i analiziraju suprotne rečenice u hrvatskome crkvenoslavenskom jeziku. Utvrđuje se hrvatski crkvenoslavenski inventar suprotnih veznika u usporedbi sa sljedećim latinskim veznicima...

Pregledni članak
Str. 401 - 434

Podjela i nazivlje nezavisnosloženih rečenica u novijim hrvatskim gramatikama

Lana Hudeček
Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje

Milica Mihaljević
Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje
Sažetak: Istraživanje o kojemu je riječ u radu potaknuto je problemima s kojima su se autorice susrele pri definiranju pojedinih jezikoslovnih naziva u okviru projekta Hrvatsko jezikoslovno nazivlje – Jena i p...

Pregledni članak
Str. 435 - 473

Coordination throughout the history of Croatian orthography

Ermina Ramadanović
Institute of Croatian Language and Linguistics, Zagreb

Mihaela Matešić
University of Rijeka, Faculty of Humanities and Social Sciences
Sažetak: In contemporary linguistics, subordination and coordination are most commonly used in syntax, with co-ordination referring to independent clauses, and subordination to the dependent ones. In this pape...