Izvorni znanstveni članak
Str. 517 - 536

Linguistic properties and aspects of blogging within the context of Netspeak

Sanel Hadžiahmetović Jurida
E-mail: sanel.h.jurida@untz.ba
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0833-5510
Sveučilište u Tuzli
Sažetak: Within the context of Netspeak, and English as a global language, weblogs (blogs) are defined as frequently modified web pages in which dated entries are listed in reverse chronological sequence, are ...

Izvorni znanstveni članak
Str. 27 - 51

Od gramatike do komunikacije i natrag – primjer zanaglasnih dužina

Blaženka Martinović
E-mail: bmartino@unipu.hr
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7010-0344
Filozofski fakultet Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli
Sažetak: Normativni priručnici najmanje su odmicali od tzv. klasičnog naglašavanja upravo na primjeru zanaglasnih dužina. Pomake čine tek suvremene gramatike u kojima se razdvaja „gramatika“ od „komunikacije“,...

Izvorni znanstveni članak
Str. 27 - 43

Translating reference letters in the light of the skopos theory

Vlasta Kučiš
E-mail: vlasta.kucis@um.si
Univerza v Mariboru
Sažetak: The aim of this article is to discuss two thematic focal points using an empirical comparative analysis of Slovene and German application documents: cultural know-how as a translational communication ...

Izvorni znanstveni članak
Str. 109 - 122

Communication technologies and their influence on language: Reshuffling tenses in Croatian SMS text messaging

Milena Žic Fuchs
E-mail: mzicfuch@ffzg.hr
Sveučilište u Zagrebu

Nina Tuđman Vuković
University of Zagreb
Sažetak: SMS text messaging has become one of the most dominant means of communication in Croatia. With respect to their linguistic features SMS text messages have become a language variety in their own right,...

Izvorni znanstveni članak
Str. 45 - 58

Paremija u pisanoj javnoj komunikaciji u hrvatskome i engleskome jeziku

Draženka Molnar
E-mail: drazenka.molnar@gmail.com
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4512-7270
Filozofski fakultet Sveučilišta u Osijeku
Sažetak: Poslovice su jezične minijature kojima se shematiziraju konkretna iskustva i izriču životne istine. S obzirom na njihovo porijeklo, za očekivati je da će se poslovice češće pojavljivati u usmenoj komu...

Izvorni znanstveni članak
Str. 809 - 839

Anglizmi i hrvatsko računalno nazivlje kroz prizmu jezičnoga konflikta i jezične ideologije

Sanja Škifić
E-mail: sskific@unizd.hr
Sveučilište u Zadru

Emilija Mustapić
Sveučilište u Zadru
Sažetak: S obzirom na ubrzani razvoj računalne tehnologije, učestalost i oblik anglizama na području računalnoga nazivlja neiscrpan su predmet jezikoslovnih rasprava. Cilj je ovoga rada utvrditi eventualno pos...