Vol. 17. No. 1-2 (10.2016)

Pregledni članak
Str. 0 - 0

Anomalous use of definiteness and gender in some types of noun phrases in Bulgarian

Valentin Gešev
Sofia University Sv. Kliment Ohridski
Sažetak: The paper considers the anomalous use of definiteness and gender in Bulgarian noun phrases containing hypocoristic names, nicknames or sometimes even legal personal names. Proper names of people, bein...

Uvodnik
Str. 1 - 6

Imenska skupina - uvodno

Branko Kuna
Filozofski fakultet Osijek
Sažetak:

Izvorni znanstveni članak
Str. 7 - 22

On determiners in Croatian from the perspective of Systemic Functional Grammar

Irena Zovko Dinković
University of Zagreb

Mirjana Borucinsky
University of Rijeka
Sažetak: In most of the existing grammars of the Croatian language words are directly analyzed into clauses (or sentences), and therefore the sentence is taken as the main syntactic unit. Consequently, these g...

Izvorni znanstveni članak
Str. 23 - 45

A split DP-analysis of Croatian noun phrases

Đurđica Željka Caruso
University of Stuttgart
Sažetak: This paper investigates the syntactic structure of nominal expressions in Croatian and proposes their analysis in terms of a split DP. Within the split DP-approach, the nominal left periphery contains...

Izvorni znanstveni članak
Str. 47 - 63

Obilježja imenice koja podliježe uklapanju u diskurs

Jana Willer-Gold
University of Zagreb
Sažetak: Odrednici sadrže informacije vezane za odnos imenice u njihovoj jezičnoj domeni s njezinom vrijednosti u ostvarenom diskursu. Jezici koji otvoreno iskazuju odrednike određeni član rijetko koriste kako...

Izvorni znanstveni članak
Str. 89 - 100

Kvantifikacija u imenskim skupinama

Lada Badurina
University of Rijeka

Ivo Pranjković
University of Zagreb
Sažetak: U prilogu je riječ o načinima izražavanja količinskih značenja u imenskim skupinama hrvatskoga standardnog jezika. Govori se, između ostaloga, o gramatičkim i semantičkim tipovima kvantifikatora te o ...

Izvorni znanstveni članak
Str. 101 - 116

Tisuća na tisuću načina

Jasna Vince
Staroslavenski institut u Zagrebu
Sažetak: Glavni broj 1000 u hrvatskom se jeziku izriče na više načina. Uz leksičku raznolikost (tisuća, hiljada, som, jezero, miljar, tavžan i sl.) prisutna je i morfosintaktička, kojoj je posvećen i ovaj član...

Izvorni znanstveni članak
Str. 117 - 133

Upravljana neobrojčena kvantifikacija

Ana Kovačević
Staroslavenski institut u Zagrebu
Sažetak: Upravljana neobrojčena kvantifikacija obuhvaća imenske kvantifikacijske skupine u kojima priložni ili imenički kvantifikator upravlja (regira) dopunom u genitivu: vele blaga, čest' ribi pečeni. U radu...

Pregledni članak
Str. 135 - 144

Što je pridjev imenici? (Pridjev je dijete koje pokazuje kakva mu je majka)

Marija Znika
Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje u Zagrebu
Sažetak: U radu se obrađuje odnos pridjeva uvrštenog kao atributa uz imenicu. Naznačuje se različitost odnosa atributa i imenica u bilo kojoj sintaktičkoj funkciji, ovisno o vrsti imenica i razlozima uvrštavan...

Izvorni znanstveni članak
Str. 145 - 167

Skupine imenica + imenica u genitivu i pridjev + imenica u znanstvenome nazivlju

Lana Hudeček
Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje u Zagrebu

Snježana Kereković
Sveučilište u Zagrebu

Milica Mihaljević
Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje u Zagrebu
Sažetak: U radu se analiziraju imenske skupine ustrojstva imenica + imenica u genitivu te pridjev + imenica na primjerima znanstvenih naziva različitih područja (osobito tehničkih, a potom i ostalih) u prvome ...

Izvorni znanstveni članak
Str. 169 - 177

Nekoliko napomena o izvlačenju upitnih riječi iz pridjevskih skupina u hrvatskome jeziku

Ranko Matasović
Sažetak: U ovom se članku raspravlja o uvjetima za izvlačenje iz pridjevskih skupina s upitnom riječju u hrvatskome. Tvrdi se da je izvlačenje moguće iz nespecifičnih, ali ne i iz specifičnih atributnih pridje...

Izvorni znanstveni članak
Str. 179 - 206

Pragmatics of adjectives in academic discourse: from qualification to intensification

Mihaela Matešić
University of Rijeka

Anita Memišević
University of Rijeka
Sažetak: Certain communicative and linguistic conventions, that, on the one hand, have been established for the academic discourse type in general, and on the other, for this discourse type in a particular lan...

Izvorni znanstveni članak
Str. 207 - 234

Imenske skupine s prijedložnim komplementima u njemačkom i njihovi ekvivalenti u hrvatskom jeziku

Velimir Petrović
University of Osijek
Sažetak: U članku se analiziraju struktura i opseg imenskih skupina s prijedložnim komplementima, realizacija sintaktičkih i semantičkih funkcija njemačkog neodređenog i određenog člana u njihovim hrvatskim ek...

Pregledni članak
Str. 235 - 246

Supstantivne sintagme s nekongruentnim atributom u instrumentalu s prijedlogom nad(a)

Mirela Omerović
University of Sarajevo
Sažetak: U članku se raspravlja o prijedložno-padežnim konstrukcijama s upravnim supstantivnim riječima u kojima zavisni član dolazi u instrumentalu s prijedlogom nad(a). Temeljni cilj rada je ukazati na seman...

Izvorni znanstveni članak
Str. 247 - 265

Određenje instrumentalne imenske skupine kao dopune u psiholoških glagola

Ivana Brač
Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje u Zagrebu

Ivana Oraić Rabušić
Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje u Zagrebu
Sažetak: U radu se govori o instrumentalnim imenskim skupinama i prijedložnim skupinama s instrumentalom koje se pojavljuju uz psihološke glagole. U literaturi se raspravljalo o tome jesu li dopune izražene in...

Pregledni članak
Str. 267 - 293

Verbal and nominal properties of the productive Hungarian deverbal nominalizations

Veronika Szabó
University of Pécs

Bálint Tóth
University of Pécs

Gábor Alberti
University of Pécs

Judit Farkas
Hungarian Academy of Sciences
Sažetak: We demonstrate a system of Hungarian deverbal nominalizations, based on our extension of Laczkó’s framework (Laczkó 2000), in which such nouns form a uniform system as the ÁS-noun felfedezés ‘discover...

Izvorni znanstveni članak
Str. 295 - 319

Positions for oblique case-marked arguments in Hungarian noun phrases

Judit Farkas
Hungarian Academy of Sciences

Gábor Alberti
University of Pécs
Sažetak: We argue that there are four positions open to oblique case-marked arguments within the Hungarian noun phrase structure, of which certain ones have never been mentioned in the literature while even th...

Izvorni znanstveni članak
Str. 321 - 337

On agentive and instrumental deverbal nominalizations in Slovenian

Tatjana Marvin
University of Ljubljana
Sažetak: This paper presents an analysis of Slovenian deverbal external argument nominalizations in a syntactic approach, where the focus is on Slovenian agentive and instrumental deverbal nominalizations in -...

Izvorni znanstveni članak
Str. 339 - 359

Imenice i pridjevi: Što nam pridjevi mogu otkriti o imenicama?

Matea Birtić
Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje u Zagrebu
Sažetak: U radu se pridjevni testovi događajnosti koje su formulirale I. Roy i E. Soare 2014. primjenjuju na odglagolske imenice tvorene sufiksom -ač u hrvatskome jeziku. Testovi su primijenjeni na instrumentn...

Pregledni članak
Str. 361 - 375

Što nam korpus govori o imenskim skupinama (na primjeru imenice mreža)

Ivana Matas Ivanković
Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje u Zagrebu

Goranka Blagus Bartolec
Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje u Zagrebu
Sažetak: Imenske skupine razlikuju se po stupnju povezanosti među sastavnicama. Neke se sastavnice slobodno povezuju na opisnoj razini (velik stol, sunčan dan, slatka kava, hladne ruke, mnogo ljudi), a druge s...

Izvorni znanstveni članak
Str. 377 - 395

Why Modrić and Real rather than Real and Modrić? On the order of proper names under coordination

Mario Brdar
University of Osijek
Sažetak: The order of the constituents within a coordinated NP construction is in theory open, i.e. either constituent can occupy either the initial or the final position. When it comes to specific realization...

Pregledni članak
Str. 397 - 412

Imenske skupine u čakavskim i štokavskim tekstovima 15.-18. stoljeća

Marijana Horvat
Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje u Zagrebu
Sažetak: U članku će se na primjerima iz čakavskih i štokavskih tekstova 15. – 18. stoljeća pokazati da je na sintaktičkoj razini postojao općeprihvaćen i stabilan način izražavanja određenih sadržaja. Jedno j...

Izvorni znanstveni članak
Str. 413 - 427

Korelativna uporaba pokaznih zamjenica u hrvatskome crkvenoslavenskom jeziku

Milan Mihaljević
Staroslavenski institut u Zagrebu
Sažetak: Zamjenice onь, ovь, sa i ta rabe se pronominalno, kao glave imenske skupine, ili prenominalno, kao modifikatori imenice. Osim uz imenice, mogu biti uporabljene i uz rečenice. Tada zamjenica može biti ...

Izvorni znanstveni članak
Str. 429 - 451

Croatian non-standard invariant relativizers in European perspective

Jurica Polančec
University of Zagreb

Ana Mihaljević
University of Zagreb
Sažetak: In this paper, the authors analyze Croatian invariant relativizers (InvRels) in European perspective, with emphasis on InvRels employed in non-standard Croatian. The paper is roughly divided in two pa...

Izvorni znanstveni članak
Str. 453 - 474

Dative of external possession in Croatian: From an areal-typological perspective

Motoki Nomachi
Hokkaido University
Sažetak: External possession constructions are defined as constructions in which a semantic possessor-possessum relation is expressed by coding the possessor as a core grammatical relation of the verb and in a...

Izvorni znanstveni članak
Str. 475 - 494

Izražavanje posvojnih odnosa u pripovjednom diskursu jednojezične djece govornika hrvatskoga i engleskoga jezika

Lidija Šaravanja
University of Osijek

Ivana Trtanj
University of Osijek
Sažetak: Pripovjedni diskurs kao dio svakodnevne djetetove komunikacije može pružiti mnogo cjelovitiji jezični kontekst od raznih jezičnih testova koji procjenjuju uporabu riječi i rečenica izolirano zato što ...